Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні - Страница 3

Индекс материала
Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
/p>

Рахунок вторинного розподілу доходу охоплює перерозподіл дохо­ду через грошові трансферти. В ресурсній частині перераховуються поточні

податки на доходи та. майно, внески на соціальне страхування, соціальні до­помоги, а також інші трансферти, крім натуральних, одержані країною в ці­лому та інституційними секторами. Ці види трансфертів є і в розділі вико­ристання ресурсів, але вже як сплачені. Балансуюча стаття - валовий наяв­ний доход, який призначається для споживання.

РАХУНОК ВТОРИННОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ

(у фактичних цінах)

 

1995  

1998  

1999  

2000  

2001  

 

млрд.крб.  

 

млн  

гри.  

 
 

Ресурси  

       

Валовий національний доход  

5363929  

100524  

126934  

164942  

200610  

Поточні податки на доходи, майно  

         

тощо, одержані від інших країн  

2045  

15  

1  

45  

14  

Інші поточні трансферти, одержані  

         

від інших країн  

78145  

2875  

3138  

6099  

8290  

Всього  

5444119  

103414  

130073  

171086  

208914  

Використання

У натурі, сплачені іншим країнам  

 

3  

4  

106  

.  

Інші поточні трансферти,передані  

         

іншим країнам  

12719  

208  

234  

1102  

322  

Валовий наявний доход  

5431400  

103203  

129835  

169878  

208592  

Всього  

5444119  

103414  

130073  

171086  

208914  

Чистий наявний доход  

4435857  

83922  

106605  

139655  

174289  

Україна у цифрах у 2002 році

Рахунок перерозподілу доходу в натурі має на меті одержання альтернативної, скоригованої оцінки наявного доходу для державних закла­дів і некомерційних організацій, що задовольняють потреби населення в то­варах і послугах (освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення тощо), і для домашніх господарств, які одержують ці товари і послуги. Операції по умовному обміну вказаними товарами розглядаються як соціальні трансферти в натуральній формі.

Рахунки використання доходу складаються в двох варіантах: щодо наявного та скоригованого наявного доходу, які відповідно утворюють їх ресурсну частину. Перший показує витрати на кінцеве споживання, дру­гий - фактичне кінцеве споживання. Згідно з правилами СНР кінцеве спо­живання можуть мати тільки домашні господарства, сектор цю курсову зробив олексюк володимир і скинув в інтернет загального дер­жавного управління і некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства.

На рівні всієї економіки наявний та скоригований наявний доход однакові, так само, як і витрати на кінцеве споживання та фактичне кінцеве споживання. Вони відрізняються тільки при розгляді відповідних секторів. Балансуючою статею обох рахунків є заощадження, яке виступає відправ­ним елементом рахунків нагромадження.

Рахунки "іншого світу" показують операції нерезидентів з резидент-ними інституційними одиницями. Вони складаються з позицій зарубіжних країн і, в кінцевому результаті, повинні давати значення чистого кредиту­вання або чистого запозичення протилежне тому, яке визначено в рахунку капіталу національної економіки. Структура рахунків "іншого світу" більш проста, ніж для внутрішніх секторів, зокрема, рахунки розподілу первинно­го доходу та вторинного розподілу доходу об'єднані в один.

2.2. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ NАТIОNАL АССОUNТ[9]

Система національних рахунків (СНР)

- це сукупність показників послідовного та взаємопов'язаного опису найважливіших процесів і явищ економіки: виробництва, доходів, споживання, нагромадження капі­талу, фінансів. Ця система застосовується в умовах ринкових відносин.

Національні рахунки розробляються Державним комітетом статистики згідно з стандартом СНР, прийнятим міжнародними організаціями у 1993 р.

Відповідно до міжнародного стандарту у СНР інституційні одиниці групуються в п'ять секторів:

- нефінансові корпорації, до них нале­жать інституційні одиниці, які займаються ринковим виробництвом товарів і послуг для продажу за цінами, що покривають витрати виробництва і дають прибуток;

- фінансові корпорації - комерційні ін­ституційні одиниці, що спеціалізуються на фінансово-посередницькій діяльності (бан­ки, страхові компанії та ін.);

- сектор загального державного управ­ління, до якого належать органи управління центрального та місцевого рівнів, некомер-ційні бюджетні організації, державні цільові та позабюджетні фонди;

- сектор домашніх господарств, що об'єднує фізичних осіб як споживачів, а в деяких випадках як суб'єктів некорпоратив-ної виробничої діяльності;

- сектор некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства (НКОДГ), до якого входять інституційні одиниці, створені окремими групами до­машніх господарств для забезпечення їх по­літичних, релігійних і професійних інтере­сів, а також для надання соціально-культур­них послуг (соціально-культурні підрозділи нефінансових корпорацій).

У СНР відображається розвиток еконо­міки на різних стадіях процесу відтворення,

показується рух товарів і послуг, а також стан виробництва та використання валового внутрішнього продукту (валової доданої вартості).

Стадія виробництва характеризується показниками випуску, проміжного спожи­вання, валового внутрішнього продукту (ва­лової доданої вартості).

Випуск - це вартість товарів і послуг, що є результатом виробничої діяльності одиниць - резидентів у звітному періоді.

Проміжне споживання містить витрати на товари та послуги, які використані ін-ституційними одиницями для виробничих потреб.

Валова додана вартість (ВДВ) розрахо­вується як різниця між випуском та проміж­ним споживанням. Вона містить у собі пер­винні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними.

У національних рахунках використовую­ться два рівні показників і два методи оцін­ки. Для економіки в цілому результати вимі­рюються випуском товарів і послуг та вало­вим внутрішнім продуктом у ринкових ці­нах, для секторів і галузей - випуском в ос­новних цінах і валовою доданою вартістю.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) визначається як сума валових доданих вартостей галузей економіки і податків на продукти за виключенням субсидій на про­дукти. Починаючи з 2001 року розрахунки ВДВ здійснюються за видами економічної діяльності.

Податки на продукти включають податки, величина яких безпосередньо зале­жить від кількості чи вартості товарів і пос­луг, вироблених, реалізованих або імпорто­ваних виробничою одиницею - резидентом.

Субсидії на продукти - це відшкодуван­ня з державного бюджету підприємствам у порядку державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу продукцію,

для покриття поточних збитків підприємств, поліпшення їх фінансового становища шля­хом поповнення оборотних коштів або ком­пенсації окремих витрат.

Стадія утворення доходу на рівні ВВП характеризується такими показниками: оп­латою праці найманих працівників, податка­ми та субсидіями на виробництво та імпорт (на рівні ВДВ - іншими податками та субси­діями, пов'язаними з виробництвом) та ва­ловим (чистим) прибутком.


Популярні роботи

Останні реферети