Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні - Страница 4

Индекс материала
Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

Оплата праці найманих працівників -це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка має бути виплачена роботодав­цем найманому працівникові за роботу, ви­конану ним у звітному періоді, незалежно від того, є цей працівник резидентом чи не­резидентом. Оплата праці обчислюється на підставі нарахованих сум і містить фактичні та умовні внески на соціальне страхування.

Податки на виробництво та імпорт включають податки на продукти та інші по­датки, пов'язані з виробництвом, а субсидії на виробництво та імпорт - субсидії на продукти та інші субсидії, пов'язані з виробництвом.

Інші податки, пов'язані з виробницт­вом, включають платежі підприємств і орга­нізацій до Державного та місцевих бюдже­тів, державних цільових та позабюджетних фондів у зв'язку з їбав я в рот цей вуз використанням ресурсів та одержанням дозволів на специфічні види діяльності.

До інших субсидій, пов'язаних з ви­робництвом, належать ті, що надаються для здійснення певної економічної та соціальної політики щодо використання ресурсів.

Валовий (чистий) прибуток - показник, що характеризує перевищення доходів над витратами, які підприємства мають у резуль­таті

Проміжне споживання містить витрати на товари та послуги, які використані ін-ституційними одиницями для виробничих потреб.

Валова додана вартість (ВДВ) розрахо­вується як різниця між випуском та проміж­ним споживанням. Вона містить у собі пер­винні доходи, що створюються учасниками виробництва і розподіляються між ними.

У національних рахунках використовую­ться два рівні показників і два методи оцін­ки. Для виробництва. Чистий прибуток визнача­ється шляхом виключення з валового прибу­тку споживання основного капіталу. Вставки я зробив щоб ти хоч прочитав(тала) цю курсову.

На стадії використання ВВП розрахо­вується як сума кінцевого споживання това­рів і послуг, валового нагромадження, саль­до експорту-імпорту товарів і послуг.

Кінцеве споживання товарів і послуг складається з витрат домашніх господарств на власне кінцеве споживання, витрат дер­жавних закладів для задоволення індивіду­альних та колективних потреб суспільства, а також витрат на індивідуальне кінцеве спо­живання некомерційних організацій, що об­слуговують домашні господарства.

Валове нагромадження розраховується як сума валового нагромадження основного капіталу, зміни запасів матеріальних оборо­тних коштів та придбання за виключенням вибуття цінностей.

Сальдо експорту-імпорту товарів і послуг визначається як різниця між експортом та імпортом товарів і послуг.

Таблиця витрати-випуск у цінах спо­живачів складається відповідно до СНР. Вона дає розгорнуту характеристику про­цесів відтворення та взаємовідносин між видами економічної діяльності. Таблиця витрати-випуск використовує ідентичні з системою національних рахунків показни­ки та методологію їх обчислення. У табли­ці розкриті виробничі зв'язки видів еконо­мічної діяльності, вартісний склад валово­го внутрішнього продукту та його викорис­тання на кінцеве споживання та валове на­громадження.

Динаміку і обсяги структурних зрушень в економіці регіонів України протягом ос­танніх років характеризує ВДВ, яка є уза­гальнюючим показником економічного і со­ціального розвитку регіону. В основу визна­чення цих обсягів покладено виробничий метод. Валова додана вартість регіону скла­дається із суми валової доданої вартості всіх видів економічної діяльності.

2.2 Приклад національних рахунків України

Хочу провести паралель і показати тенденції розвитку України, на базі статистичних таблиць поданих Держкомстатом.

Випуск товарів та послуг і валовий внутрішній продукт.

Рік

Фактичні ціни

Індекси фізичного обсягу

Випуск товарыв та послуг у ринкових цінах

Проміжне спожи-вання

Валовий внутрішній

Продукт

ВВП у розрахунку на одну особу

У відсотках до відповідного періоду попереднього року

ВВП у відсотках до

Випуск товарів та послуг у ринкових цінах

Валового внутрішньогопро продукту

ВВП у розрахунку на 1 особу

1990

1994

 

Млрд. Крб

Тис. Крб

         

1990

345

178

167

3

     

100.0

 

1994

2858702

1654933

1203769

23184

77.5

77.1

77.4

54.4

100.0

1995

13108480

7656838

5451642

105793

87.6

87.8

88.5

47.8

87.8

   

Млн. грн

 

Грн

         

1996

185390

103871

81519

1595

90.8

90.0

90.7

43.0

79.0

1997

216719

123354

93365

1842

98.8

97.0

97.8

41.7

76.6

1998

236304

133711

102593

2040

97.0

98.1

98.8

40.9

75.1

1999

298223

167781

130442

2614

100.0

99.8

100.6

40.8

74.9

2000

399701

229631

170070

3436

108.9

105.9

106.7

43.2

79.3

2001

484220

280030

204190

4195

110.7

109.2

111.1

47.2

86.6

2002

513583

293027

220556

4576

105.0

104.6

105.6

49.4

90.6

                     
< /p>

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту, сформованого за галузями економіки[10]

(у фактичних цінах; мли. грн.)

           

У тому числі  

 
 

Рік  

Випуск  

Проміжне споживання  

Валова

додана вартість  

оплата праці найманих працівників  

інші податки за виключенням субсидій, пов'язані з виробництвом  

валовий прибуток, змішаний

доход  

Галузі,  

1997  

127213  

87070  

40143  

21638  

3679  

14826  

які виробляють товари  

1998  

140484  

96680  

43804  

23552  

2180  

18072  

 

1999  

180797  

123542  

57255  

28579  

-178  

28854  

 

2000  

248934  

171899  

77035  

33890  

866  

42279  

<

Популярні роботи

Останні реферети