Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні - Страница 7

Индекс материала
Реферат на тему: Система національних рахунків в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7

а) по вартості - на перенесену вартість (с) і на знову створену вартість з виділенням необхідного і доданого продукту (v+m);

б) по натурально-речовинному складі - на фонд відшкодування (виробниче споживання), фонд споживання ( невиробниче споживання ) і фонд нагромадження.

З зазначеними структурними характеристиками зв'язане моделювання пропорцій і взаємозв'язків між складеними елементами сукупного суспільного продукту - по вартості і натурально-речовинному складі, що відбиває механізм простого і розширеного відтворення матеріального продукту.

Підхід до моделювання макроекономічних процесів на прикладі балансу народного господарства - типовий приклад високого абстрагування з ігноруванням впливу конкретних форм організії виробництва і розбіжностей в економічній поведінці суб'єктів, що хазяюють. БHГ ж, у силу зазначених причин, був пасивним інструментом навіть у період командно-адміністративної системи керування з її твердою регламентацією діяльності "зверху". Хоча було б неправильно не визнати, що економіко-статистична інформація розкривала, правда в дуже збитковому виді, аспекти відтворення і насамперед найважливіші економічні пропорції в матеріальному виробництві.

В умовах переходу до ринкової економіки потрібний перехід на модель обліку, орієнтовану на цю "жахливу" ринкову економіку. В основі побудови такої моделі обліку - системи національних рахунків - лежить концепція "господарського кругообігу".

Hаціональне господарство може розглядатися як велика багатомірна система, у якій виділяються об'єктивно існуючі елементи, що відображають різноманіття економічних явищ. Стрижень такої системи — економічний оборот. Він включає основні економічні процеси виробництво, споживання, нагромадження, перерозподіл. Перерозподіл означає передачу (одержання) продукту, послуги, грошей, здійснювану в однобічному порядку, тобто, як говорила Сова – «безвоздмездно».

Перехід на СHР погодиться із сучасною методологією комплексного економіко-статистичного аналізу макроекономіки. Мається на увазі органічна сполука економічного і соціального аспектів вивчення виробничого механізму і сполучення статистичних і математико-статистичних методів.

Важливою частиною методології комплексного аналізу стала типологія макроекономічних структур. Структура національного господарства розуміється як сукупність стійких зв'язків між суб'єктами, що хазяюють, що забезпечує цілісність, тобто збереження основних властивостей об'єкта вивчення при різних зовнішніх і внутрішніх змінах.

Концепція СHР, у відмінності від БHГ, розглядає економіку як єдине ціле, без проведення принципових розходжень між виробництвом матеріальних благ і діяльністю по наданню послуг. Це дозволяє дати оцінку результатам і факторам, що обумовили ці результати, потокам продукції, послуг, доходам і витратам між усіма суб'єктами, що хазяюють, у рамках однозначно трактованої і несуперечливої моделі відтворення економіки.

Між СHР і БHГ існує багато загального і у підходах до оцінки показників ( у поточних і постійних цінах ), у трактуванні діяльності підсобних господарств населення, у методах оцінки продукції, що не приймає товарно-грошової форми.

Таким чином, незважаючи на те, що СHР і БHГ - суть альтернативні системи обліку і макроекономічних показників, у методичному плані, побудова "перехідних ключів" між ними реально.

Використана література

1. Система національних рахунків: Навчальний посібник / Р.М. Моторіна, Т.М. Моторіна — К.: КНЕУ, 2001 — 336 с.

2. Рябушкин Б.Т.,. Хоменко Т.А, "Система национальных счетов"

Москва, 1995 г.—198 с.

3. Финансы и статистика, Москва, 1993 г.—268 с.

4. Статистичний щорічник України 2000 / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2001 —598 с.

5. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М.Гейця. — К.: Вища школа. , 2003. — 591 с.: іл.

6. Статистичний щорічник України: За редакцією О.Г, Осауленко/ Державний комітет статистики України —К.: Консультант, 2003.—663 с.

7. Панасюк Б.Литвинов В. система национальних счетов как модель экономического оборота // Экономика Украины.—1993.—№1— С.18—36.

8. Савченко А. Г. Макроекономіка політика : Навчальний посібник — .:КНЕУ, 2001.—166 с.

[1] Система національних рахунків: Навчальний посібник / Р.М. Моторіна, Т.М. Моторіна — К.: КНЕУ, 2001 — 336 с.(ст. 7)

[2] Система національних рахунків: Навчальний посібник / Р.М. Моторіна, Т.М. Моторіна — К.: КНЕУ, 2001 — 336 с.

(ст. 8)

[3] Панасюк Б.Литвинов В. система национальних счетов как модель экономического оборота // Экономика Украины.—1993.—№1— С.18—36 (ст. 51)

[4] Панасюк Б.Литвинов В. система национальних счетов как модель экономического оборота // Экономика Украины.—1993.—№1— С.18—36 (ст. 56)

[5] Система національних рахунків: Навчальний посібник / Р.М. Моторіна, Т.М. Моторіна — К.: КНЕУ, 2001 — 336 с.

[6] Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М.Гейця.— К.: Вища школа. , 2003. — 591 с.: іл. (ст. 69)

[7] Статистичний щорічник України 2000 / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2001 —598 с.

[8] Статистичний щорічник України: За редакцією О.Г, Осауленко/ Державний комітет статистики України —К.: Консультант, 2003.—663 с. (ст. 33)

[9] Статистичний щорічник України 2000 / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2001 —598 с.

[10] Статистичний щорічник України 2000 / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2001 —598 с.

[11] Статистичний щорічник України 2000 / Державний комітет статистики України. — К.: Техніка, 2001 —598 с.

(ст. 58)Популярні роботи

Останні реферети