Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні - Страница 2

Индекс материала
Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

 

Види зносу основних фондів

Рис. 2. Схема аналізу форм заміщення зносу основних фондів

Аналіз технічного стану основних фондів проводиться за схе­мою, поданою на рис. 2.

Технічний стан і відповідність основних фондів науково-тех­нічним досягненням формується в процесі їх відновлення.

Форми і темпи відновлення основних фондів обумовлені доціль­ністю реконструкції, заміни, модернізації груп і видів обладнання.

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує інтен­сивність уведення в дію нових основних фондів. Він показує час­тку введених основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного періоду.

Аналіз впливу забезпеченості основними фондами та їх технічного стану на результативні показники

Аналіз фізичного й морального зносу обладнання

Аналіз вікового й прогресивного складу

Аналіз темпів та способів відновлення основних фондів

Аналіз виробничої та технологічної структури основних фондів

Аналіз обґрунтованості форм відновлення зносу обладнання

Оцінка відповідності обладнання вимогам та напрямкам науково-технічного прогресу

Оцінка ефективності відновлення зносу обладнання

Оцінка відповідності фактичної структури основних фондів оптимальній

Рис. 2 Схема аналізу технічного стану та тенденції розвитку основних фондів

Цей показник розраховується як в цілому, так і в розрізі окремих груп основних фондів. Більш високий коефіцієнт оновлення активної частини, ніж інших основних фондів, покаже, що оновлені фондів на підприємстві (табл. 1) здійснюється саме за рахунок активної частини і позитивно вплине на показник фондовіддачі.

Коефіцієнт оновлення (Кон):

Кон=ОФо/ОФк=270/2081=0,129

де ОФ0 - вартість введених основних фондів за звітний рік; ОФК - загальна вартість основних виробничих фондів на кінець року.

Коефіцієнт вибуття основнім фондів характеризує рівень інтенсивності вибуття основних фондів зі сфери виробництва.

Коефіцієнт вибуття (Квиб):

Квиб=ОФв/ОФп=140/1951=0,072

де ОФВ - вартість основних фондів, які вибули; ОФП - вар­тість основних виробничих фондів на початок періоду.

Коефіцієнт вибуття доцільно розраховувати для всіх основних фондів, промислово-виробничих фондів, активної їх частини, окре­мих груп промислово-виробничих основних фондів і основних видів обладнання.

Коефіцієнти придатності та вибуття якнайтісніше залежать від темпів оновлення основних фондів: що більше коефіцієнт вибуття фондів наближається до коефіцієнта оновлення, то нижчим є рівень зносу фондів і ліпшим їх технічний стан. Це стосується і нашого умовного підприємства (Кон = 0,129, Квиб = 0,072).

Коефіцієнт приросту основних фондів характеризує рівень приросту основних фондів або окремих його груп за певний період.

Коефіцієнт приросту (Кп):

Кп=ОФпр/ОФп=(270-140)/1951=0,067

де ОФпр - вартість приросту основних фондів; ОФП вар­тість основних фондів на початок періоду.

Методика порівняльного аналізу цього коефіцієнта аналогічна методиці аналізу коефіцієнтів оновлення та вибуття основних фондів.

У процесі аналізу руху та технічного стану основних фондів перевіряється виконання плану впровадження нової техніки, уве­дення в дію нових об'єктів, ремонту основних засобів. Визнача­ється частка прогресивного обладнання в загальній його кількості і за кожною групою окремо, а також частка автоматизованого об­ладнання. Для характеристики вікового складу та морального зносу основні фонди групуються за тривалістю використання (за строками служби) до 5 років, 5--10 років, 10--15 років і т.д. - і розраховується питома вага кожної групи в загальній кі­лькості обладнання.

Оптимальним віком для обладнання є 7 років, оптимальні строки експлуатації інших видів фондів залежать від їх особ­ливостей.

У таблиці 3 подано класифікацію структури обладнання підприємства за віком.

Так, обладнання, що експлуатується протягом 10 років і мен­ше, становить 40% (21,6 + 18,4), у тому числі металорізальне -38,9% (386 + 255 : 1647 • 100), ковальсько-пресувальне - 43,8% (57 + 62:272- 100).

Таблиця 3

Аналіз вікового складу та структури обладнання

Вікова група, роки

Метало­різальне

Ливарне

Ковальсько-пресувальне

Підйомно-транспортне

Дерево­обробне

Інше

Разом

Питома вага, %

До 5 років

386

48

57

96

27

28

642

21,6

Від 5 до 10

255

50

62

128

24

27

546

18,4

Від 10 до 15

591

70

81

177

45

37

1001

33,7

Понад 15

415

65

72

156

40

35

783

26,3

Усього

1647

233

272

557

136

127

2972

100

Питома вага, %

55,4

7,8

9,2

18,7

4,6

4,3

100

X

< /p>

Понад 15 років експлуатується 26,4% обладнання, у тому чис­лі металорізальне 25,2% (415 : 1647 • 100) і ковальсько-пре­сувальне — 26,5% (72 : 272 • 100). Отже, для підвищення ефекти­вності використання основних фондів потрібно провести заміну і модернізацію застарілого обладнання, використовуючи нові види верстатів і машин (автоматичні, напівавтоматичні, а також з про­грамним управлінням), які забезпечують високу досконалість та економічність технологічних процесів.

Технічний стан основних фондів залежить від своєчасного і якісного їх ремонту (табл. 4).

Як видно з таблиці 4, в цілому план з ремонту на нашому умовному підприємстві виконано тільки на 98,2 %, а з ремонту основних промислово-виробничих фондів - на 99,2 %. Водночас план витрат на ремонт машин і обладнання перевиконано на 1,6%. Залучивши додаткові дані, необхідно з'ясувати конкретні причини відхилень (наприклад, дефіцит запчастин тощо). Щоб проаналізувати виконання плану ремонту за конкретними видами обладнання, застосовують дані відділів головного механіка та го­ловного енергетика. Особливу увагу звертають на строки вико­нання ремонтних робіт та їхню якість.

Групування за технічною придатністю застосовують для харак­теристики стану робочих машин і обладнання, інструментів, при­стосувань. При цьому виділяють такі групи: придатне обладнан­ня, обладнання, яке потребує капітального ремонту, непридатне обладнання, котре потрібно списати.

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Показник

План, тис. грн

Фактично, тис. грн.

відхилення від плану (±), тис. грн.

Виконан­ня плану, %

1. Витрати на ремонт (усього на підприємстві)

891

875

-16

98,2

1.1. Витрати на ремонт осно­вних промислово-виробни­чих фондів

751

745

-6

99,2

1.1.1 Витрати на ремонт машин і обладнання

620

630

+10

101,6

Наступний етап аналізу - вивчення забезпеченості підприєм­ства основними виробничими фондами.

Забезпеченість підприємства основними фондами характеризуєть­ся показниками фондоозброєності праці та технічної озброєності праці.


Популярні роботи

Останні реферети