Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні - Страница 3

Индекс материала
Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

Фондоозброєність праці розраховується як відношення серед­ньої вартості основних виробничих фондів основного виду діяль­ності до кількості робітників у найбільшу зміну або до їх серед­ньоспискової чисельності.

Рівень технічної озброєності праці розраховується як відно­шення середньої вартості активної частини основних фондів до кількості робітників у найбільш численну зміну або до їх серед­ньоспискової чисельності.

Порівнюючи фактичні показники з планом або з фактичними торішніми показниками визначають темпи і напрямки зростання цих показників.

Темпи зростання фондоозброєності та технічної озброєності порівнюють із темпами зростання продуктивності праці.

Аналіз ефективності використання основних фондів.

Зага­льними показниками ефективності використання основних фон­дів є фондовіддача - виробництво продукції на 1 гривню осно­вних фондів [відношення обсягу продукції у грошовому вира­женні, виробленої підприємством, цехом або дільницею_(ОП) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (Ф)]. Роз­раховується показник фондовіддачі (ФВ) за формулою:

ФВ = ОП : Ф.

Фондомісткість обернений до фондовіддачі показник: він показує, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих фондів для випуску продукції вартістю в 1 гривню. Щоб охарактеризувати використання окремих частин основних фондів, величину Ф у формулі відповідно зміню­ють (наприклад, на вартість активної частини основних фондів).

Часткові показники застосовують для характеристики викори­стання окремих видів машин, обладнання, виробничої площі (се­рійний випуск продукції в натуральному виразі на одиницю облад­нання за зміну, випуск продукції на 1 м виробничої площі та ін.).

Результат виробничої діяльності підприємства можна визна­чити за допомогою різних показників. Вибір чисельника показ­ника фондовіддачі залежить від конкретно поставленої цілі.

Фондовіддачу розраховують або у вартісних, або в натураль­них (тонни, метри, штуки і т.д.) вимірниках.

Натуральні вимірники фондовіддачі мають обмежене викори­стання, і їх розраховують на підприємствах, цехах і дільницях, які виробляють один вид продукції; трудові вимірники застосо­вуються в цехах і на дільницях, де випускають кілька видів про­дукції. Якщо в розрахунку фондовіддачі обсяг виробництва про­дукції виразити через добуток чисельності працівників Т і про­дуктивності їхньої праці П, а вартість основних фондів - через добуток чисельності Т і фондоозброєності праці за однозмінної роботи Ф3, то матимемо відношення:

ФВ = ТП : ТФГ - П : Ф3.

Отже, фондовіддача основних фондів прямо пропорційно за­лежить від продуктивності праці і обернено пропорційно - від її фондоозброєності.

Для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи зростан­ня продуктивності праці випереджали темпи зростання її фондо­озброєності.

У процесі аналізу вивчається динаміка показників виконання плану, проводяться міжгосподарські порівняння. Показник фон­довіддачі визначається для всіх основних фондів виробничого призначення та для активної їх частини (машини і обладнання).

Вихідні дані для розрахунку фондовіддачі приводять до порівнян­ного вигляду. Обсяг продукції коригують на зміну оптових цін і струк­турних зрушень, а вартість основних засобів - на їх переоцінку.

Якщо план підприємства містить планово-розрахункові пара­метри кількісних і якісних характеристик використання основних виробничих фондів (у тому числі розрахунки фонду верстато-годин експлуатації і простоїв на профілактичних оглядах, поточ­них, серійних і капітальних ремонтах, коефіцієнта змінності ро­боти), то виконується факторний аналіз стосовно додержання цих планових параметрів і їхнього впливу на кінцевий результат - фондовіддачу основних виробничих фондів.

Фондовіддача є одним з основних факторів, які визначають обсяг продукції підприємства, тому необхідно детально проана­лізувати, які фактори, у свою чергу, впливають на неї. Треба мати на увазі, що показник фондовіддачі складний, на нього впливає безліч факторів, значна частина їх між собою пов'язана (напри­клад, трудомісткість продукції і виробіток продукції за одиницю часу роботи устаткування, додержання нормативних термінів пе­ребування устаткування в ремонтах і на техобслуговуванні, кое­фіцієнт змінності роботи устаткування).

Проведемо практичний розрахунок фондовіддачі за даними табл. 5 Аналіз даних таблиці 5 показує, що фактична фо­ндовіддача проти планової - зменшилась щодо основних вироб­ничих фондів на 0,3 грн., а активної їх частини — на 0,5 грн.

Випереджальне зростання випуску обсягу продукції, робіт, послуг проти зростання вартості основних фондів характеризує відносне зниження фондомісткості і підвищення фондовіддачі, що свідчить про ефективність виробництва. У нашому прикладі сталося навпаки: зростання вартості основних виробничих фон­дів на +61 тис. гривень і активної частини на +36 тис. гривень і невідповідне мале зростання обсягу виробництва призвели до зниження фондовіддачі основних виробничих фондів (-0,3 грн.) і активної їх частини (—0,5 грн.).

Таблиця 5

Вихідна інформація для аналізу фондовіддачі

Показник

План

Факт

Відхилення від плану (±)

1 . Обсяг випуску продукції, тис. грн.

8400

8500

+ 100

Середньорічна вартість, тис.грн:

     

а) основних виробничих фондів

1120

1181

+61

б) активної частини

672

708

+36

в) одного верстата

11,5

11,8

+0,3

Питома вага активної частини фондів

0,6

0,59

-0,1

Фондовіддача, грн.:

     

а) основних виробничих фондів

7,5

7,2

-0,3

б) активної частини

12,5

12,0

-0,5

Середньорічна кількість верстатів

58

60

+2

Відпрацьовано за звітний період усіма

     

верстатами, тис. год.

185

172

-13

У тому числі одиницею обладнання:

     

а) годин

3 1 89,7

2866,7

-323

б) змін

431,0

398,2

-32,8

в) днів

236,8

288,5

+51,7

Коефіцієнт змінності роботи обладнання

1,82

1,38

-0,44

Середня тривалість зміни, год.

7,4

7,2

-0,2

Випуск продукції на 1 верстато-годину, грн.

45,4

49,4

+4

< /p>

На фондовіддачу основних виробничих фондів впливають такі фактори першого порядку: зміна частки активної частини фондів у загальній їх сумі і зміна фондовіддачі активної части­ни фондів.

На основі даних таблиці 5 зробимо розрахунок впливу фа­кторів (ФВ - фондовіддача; ПВ - питома вага активної частини фондів):

∆ФВПИТ =(ПВф- ПВПЛ) ФВапл = (0,59-0,6).12,5 = -0,1тис.грн.

∆ФВакт=(ФВ;-ФВапл)ПВф -(12,0-12,5). 0,59 = -0,2 тис. грн.

Усього -0,3 тис. грн.

Фондовіддача активної частини фондів (технологічного обла­днання) залежить від його структури, часу роботи та середнього-динного виробітку.

Для аналізу застосуємо факторну модель:

ФВа=К*Чод.о*ВГ/ ОВФа

де ФВа - фондовіддача активної частини; К - середньорічна кількість верстатів; Чод 0 - час, відпрацьований одиницею обла­днання (у годинах); ВГ - виробіток продукції за 1 машино-годину; ОВФа середньорічна вартість основних виробничих фондів активної частини.


Популярні роботи

Останні реферети