Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні - Страница 4

Индекс материала
Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

Факторну модель фондовіддачі можна розширити, якщо час роботи одиниці обладнання подати у вигляді кількості відпрацьо­ваних днів, коефіцієнта змінності та середньої тривалості зміни.

Середньорічну вартість технологічного обладнання можна по­дати як добуток кількості та середньої вартості його одиниці в порівняльних цінах, після чого кінцева факторна модель набере такого вигляду:

ФВа =К*Д*Кзм*Т*ВГ/(К*О)=Д*Кзм*Т*ВГ/О

де ФВа - фондовіддача активної частини; К - середньорічна вартість верстатів; Д - -час роботи одиниці обладнання в днях; Кзм коефіцієнт змінності роботи "обладнання; Т — середня тривалість зміни; ВГ - виробіток продукції за 1 машино-годину; О - середня вартість одиниці обладнання.

Використавши спосіб ланцюгової підстановки, можемо розра­хувати вплив факторів на приріст фондовіддачі обладнання:

ФВпл=ДПЛ*Кзмпл.*Тпл*ВГпл./Опл=(236,8 • 1,82 • 7,4 • 45,4) / 11,5= 12,590 грн.

Щоб визначити перший умовний показник фондовіддачі, не­обхідно замість планової величини взяти фактичну середньорічну вартість одиниці обладнання, яка за однакових цін може зміни­тись тільки за рахунок зміни структури цього обладнання:

ФВум1=Дпл*Кзмпл.*Тпл*ВГпл./Оф = (236,8*1,82*7,4*45,4)/11,8= 12,270 грн

За рахунок зміни структури обладнання рівень фондовіддачі зменшився на 0,32 грн. (12,270 - 12,590).

На наступному етапі потрібно визначити, якою була фондо­віддача за фактичної структури обладнання фактичної кількості відпрацьованих днів, але за планової величини інших факторів:

ФВум2=Дф*Кзмф.*Тпл*ВГпл./Оф =(288,5*1,82*7,4*45,4)/11,8=15,151 грн

Отже, вона буде вищою на 2,881 грн. (15,151 •• 12,270).

Для визначення третього умовного показника фондовіддачі розрахунок проводять, виходячи з фактичної структури, фактич­ної кількості відпрацьованих днів, фактичного коефіцієнта змін­ності, але з використанням планового рівня інших факторів:

=(288,5*1,38*7,4*45,4)/11,8=11,335 грн

За рахунок зниження коефіцієнта змінності роботи обладнан­ня його фондовіддача знизилась на 3,816 грн. (11,335-15,151).

Для розрахунку четвертого умовного показника фондовіддачі плановим залишають тільки рівень середньогодинного виробітку:

ФВум4=Дф*Кзмф.*Тф*ВГпл./Оф =(288,5 • 1,38 • 7,2 • 45,4)/11,8 =11,028грн.

Оскільки фактична тривалість зміни нижча за планову на 0,2 год, фондовіддача зменшилась на 0,307 грн. (11,028 - 11,335).

На наступному етапі з урахуванням фактичного виробітку об­ладнання фондовіддача становитиме:

ФВф=Дф*Кзмф.*Тф*ВГф./Оф =(288,5 • 1,38 • 7,2 • 49,4)/11,8=12,0грн

Отже, вона буде на 0,972 грн. (12,0 --11,028) вищою за планову.

Для того, щоб визначити, як ці фактори вплинули на рівень фондовіддачі основних виробничих фондів, необхідно одержані результати помножити на фактичну питому вагу активної части­ни фондів у загальній сумі основних виробничих фондів:

∆ФВxi=∆ФВxa*ПФф.

Зміна фондовіддачі основних виробничих фондів за рахунок:

§ структури обладнання -0,32 -0,59 =-0,1888;

§ цілоденних простоїв +2,881 -0,59 = 4-1,69979

§ коефіцієнта змінності -3,816-0,59 = -2,25144

§ внутрішньозмінних простоїв -0,307-0,59 = -0,18113

§ середньогодинного виробітку +0,972 • 0,59 = +0,57348

Усього -0,5 -0,3

Для того, щоб визначити, як зміниться обсяг виробництва продукції, необхідно зміну фондовіддачі основних виробничих фондів за рахунок кожного фактора помножити на фактичні се­редньорічні залишки основних виробничих фондів, а зміну сере­дньорічної вартості основних виробничих фондів — на плановий рівень фондовіддачі основних фондів.

Результати впливу факторів зміни фондовіддачі на зміну ви­робництва продукції наведено в таблиці 6.

Таблиця 6

Вплив факторів на зміну виробництва продукції

Фактори

Розрахунок впливу на випуск продукції

Першого рівня (1-3)

1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів

+61 -7,5 = +455

2. Частка активної частини фондів

-0,1 • 1181 =-118

3. Віддача активної частини фондів

-0,2- 1181 =-236

Усього

-0,3 +100

Другого рівня (3.2.1 - 3.2.5)

3.2.1. Структура обладнання

-0,32-0,59 = -0,1888- 1181 =-223

3.2.2. Цілоденні простої

+2,881 -0,59 = +1,69979- 1181 =+2007

3.2.3. Коефіцієнт змінності

-3,816 • 0,59 = -2,25144 -1181= -2658

3.2.4. Внутрішньозмінні простої

-0,307-0,59 = -0,18113- 1181 =-214

3.2.5. Середньогодинний виробіток

+0,972 • 0,59 = +0,57348 -1181= +677

Усього

-0,5 -0,3481 • 1181 =-411

< /p>

Наведені дані свідчать, що негативно вплинули на рівень фон­довіддачі та обсяг виробництва продукції зниження частки акти­вної частини фондів, збільшення частки дорогого обладнання, надпланові цілоденні та внутрішньозмінні простої техніки. Ана­літик повинен вивчити причини цих простоїв і знайти резерв їх скорочення. На нашому умовному підприємстві випуск продукції можна збільшити на 3372 тис. грн. (2658 + 214) за рахунок змен­шення внутрішньозмінних простоїв обладнання.

Аналіз використання обладнання та виробничої потужно­сті підприємства.

Вирішальний вплив на фондовіддачу має ефе­ктивність використання машин і обладнання в часі та потужності.

Аналізуючи використання виробничого обладнання в часі не­обхідно: перевірити забезпеченість підприємств обладнанням; по­рівняти за планом і за звітом календарний, режимний і фактич­ний фонди часу роботи обладнання; вивчити затрати часу на про­стої обладнання з технічних, технологічних і організаційних причин і виявити способи їх скорочення; визначити причини відхи­лень виробничих фондів для окремих технологічних груп облад­нання; проаналізувати коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання; визначити вплив поліпшення використання облад­нання в часі на обсяг випуску продукції.

Розрізняють обладнання: наявне — рахується на балансі і за­несене в інвентарні відомості; установлене — здане в експлуата­цію; яке працює — те, що фактично використовується у вироб­ництві; обладнання в запланованому ремонті', резервне — те, що перебуває в резерві; простійне - таке, що за планом мало було працювати, але фактично не працює.

Розподіл кількості обладнання за названими категоріями пока­зує рівень його фактичного застосування в робочому процесі. Пі­сля цього виявляють причини розходжень між плановими і фак­тичними показниками цих категорій, шукають резерви збільшен­ня обсягу випуску продукції за рахунок ліпшого використання наявної кількості обладнання.

Порівнюючи кількість наявного й установленого обладнання за планом і звітом, визначають рівень виконання плану здачі об­ладнання в експлуатацію, а встановленого обладнання з тим, яке фактично працює, - питому вагу останнього в усьому встанов­леному (табл. 7).

Так, з табл. 7 бачимо, що на підприємстві є 107 одиниць не встановленого обладнання (1310 - 1203), або 8,2% (107 • 100 : 1310). Водночас 12,8% (100 - 87,2) встановленого обладнання не пра­цює, причому в цеху №2 не працює 10,9% (100 - 89,1), а в цеху №1 — 14,3% (100-85,7).

Таблиця 7

Аналіз складу обладнання на підприємстві

Наявне обладнання, од.

4 У тому числі

Відношення обладнання, що працює, до

 

установлене

таке, що фактично працює

наявного, %

установленого, %

Усього- 1310

1203

1050

80,2

87,2

у т. ч.:

       

цех№1 -701

642

550

78,5

85,7

цех №2 — 609

561

500

82,1

89,1

Обчислюючи відношення встановленого обладнання до наяв­ного, визначають коефіцієнт установлення обладнання. У процесі аналізу необхідно з'ясувати причини, що заважають установлен­ню обладнання, і сприяти введенню його в дію або продажу, як­що воно є непотрібним. Ту частину обладнання, яка перебуває в резерві, необхідно перевірити, після чого або ввести придатні йо­го види в експлуатацію або ліквідувати.

Аналіз використання обладнання пов'язаний з розглядом ба­лансу часу його роботи.


Популярні роботи

Останні реферети