Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні - Страница 5

Индекс материала
Реферат на тему: Аналіз основних фондів підприємства в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Елементами цього балансу є: календар­ний, режимний, плановий, фактичний фонди часу.

Календарний фонд часу - максимально можливий час роботи обладнання визначається множенням кількості календарних днів (за рік, квартал, місяць) на 24 години.

Режимний фонд часу кожної одиниці обладнання визнача­ється множенням кількості робочих змін згідно з чинним на підприємстві режимом роботи на кількість робочих годин у, зміні.

Плановий фонд часу роботи обладнання визначається відні­манням від режимного фонду часу перебування обладнання в плановому ремонті та модернізації.

Фактичний фонд часу роботи обладнання включає час фактичної роботи, час підготовчо-корисний і допоміжний.

Відхилення фактичного календарного фонду часу від плано­вого щодо всього основного технологічного обладнання або що­до окремих його груп показує зміну кількості одиниць обладнан­ня, а відхилення річного фактичного фонду часу роботи облад­нання від планового є наслідком зміни витрат часу на технічні й технологічні зупинки і наявності простоїв з організаційно-техніч­них причин. Рівень використання обладнання за часом характе­ризується системою коефіцієнтів екстенсивного завантаження обладнання, що їх розраховують як відношення фактично від­працьованого фонду часу до загального фонду часу (календарно­го, режимного, планового), тобто:

Кк= Тф* Тк Кр= Тф* Тр Кп= Тф* Тп

де Кк, Кр, Кп - коефіцієнти використання відповідно календа­рного, режимного і планового часу, машино-годин;

Тк, Тр, Тп - • календарний, режимний і плановий фонди часу, машино-годин;

Тф — час фактичної роботи обладнання, машино-годин.

Розгляд коефіцієнтів використання обладнання в цілому і за групами обладнання в динаміці за кілька звітних періодів дасть можливість встановити тенденцію підвищення (зниження) коефі­цієнтів використання обладнання в часі.

Величина режимного фонду часу залежить від коефіцієнта змінності обладнання, який показує, скільки змін у середньому щодня працює кожна одиниця обладнання. Коефіцієнт змінності розраховується за робочу добу, місяць, квартал або рік щодо ді­льниці, цеху, підприємства, як відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін до кількості машино-днів, відпра­цьованих обладнанням, або як відношення кількості відпрацьо­ваних за період аналізу годин одиницею обладнання до тривалос­ті однієї зміни, помноженої на кількість діб роботи за той самий період. Приклад аналізу використання обладнання в часі наведе­но в табл. 8. Дані таблиці 8 показують, що середній час роботи одного верстата (кількість годин) у звітному періоді є вищим за минулий період на 150 годин (2880 -2730), але через зменшення середньої тривалості зміни коефіцієнт змінності зни­зився на 0,12. Середня тривалість роботи верстата за зміну збі­льшилась на 0,2 години. Протягом звітного періоду на збільшен­ня часу роботи верстата вплинули такі фактори:

а) зміна кількості днів роботи верстата за період –

230,4 • 1,9 • 7 = 3064 год.; 3064 - 2730 = 334 год.;

б) зміна кількості роботи верстата за зміну -

230,4 • 1,9 • 7,2 = 3152 год.; 3152- 3064 = +88 год.;

в) зміна коефіцієнта змінності –

2880 - 3152 = -272 год.

Використання обладнання за потужністю аналізується на ос­нові зіставлення фактичних показників виробництва продукції за одну верстато-годину з плановими, а також з показниками мину­лих періодів і однотипних підприємств за групами однорідного обладнання. Показником, що характеризує рівень використання обладнання за потужністю, є коефіцієнт інтенсивного викорис­тання обладнання (Кі), який обраховується як відношення факти­чної часової продуктивності одиниці обладнання до планової.

На використання обладнання за потужністю впливають: тех­нічний стан, якість інструменту і технічного оснащення, якість сировини та матеріалів, кваліфікація кадрів, складність техноло­гії, зміна номенклатури продукції, рівень організації виробничого процесу, робочих місць, управління та ін.

Загальну характеристику використання обладнання за часом дає коефіцієнт інтегрального навантаження (Кінт), який визнача­ється як добуток коефіцієнтів екстенсивного (Ке) і інтенсивного навантажень:

Кінт= Ке • Кі

Таблиця 8

Аналіз використання обладнання за часом на підприємстві (цех, дільниця)

№ за п

Показник

За мину­лий період

За звітний період

Відхилення

1

Календарний фонд часу верстатів, що працюють, верстато-днів

20805

21900

+ 1095

2

Середньорічна кількість верстатів, що працюють, од. (ряд. 1 : 365)

57

60

+3

3

Фактично відпрацьовано днів

11970

13824

+1854

4

Фактично відпрацьовано змін

22230

2400

+ 1770

5

Фактично відпрацьовано годин

155610

172800

+17190

6

Середня кількість днів роботи за звітний період (ряд. 3 І ряд. 2)

210

230,4

+20,4

7

Середня кількість змін роботи за період (ряд. 4 : ряд. 2)

390

400

+ 10

8

Середня кількість годин роботи за пері­од (ряд. 5 : ряд. 2)

2730

2880

+150

9

Середня тривалість роботи за день, год. (ряд. 5 : ряд. 3)

13

12,5

-0,5

10

Середня тривалість зміни, год. (ряд. 5 : ряд. 4)

7

7,2

+0,2

11

Коефіцієнт змінності (ряд. 4 : ряд. 3)

1,86

1,74

-0,12

< /p>

У процесі аналізу вивчається динаміка цих показників, вико­нання плану і причини змін.

Для груп однорідного обладнання розраховується зміна обся­гу виробництва продукції за рахунок його кількості, екстенсив­ності та інтенсивності використання обладнання:

ВПі = Кі • Ді • Кзмі • Ті • ВГі

де Кі - кількість і-го обладнання; Ді - кількість відпрацьова­них днів одиницею обладнання; Кзмі - коефіцієнт змінності ро­боти обладнання; Ті - середня тривалість зміни; ВГі - виробі­ток продукції за одну машино-годину на і-му обладнанні.

Методика розрахунку способом ланцюгової підстановки.

Дані факторного аналізу показують, що за рахунок збільшення кількості обладнання, відпрацьованих днів виробітку продукції за одну машино-годину план з випуску товарної продукції переви­конано, а внутрішньозмінні простої обладнання і зниження кое­фіцієнта змінності призвели до зменшення обсягу товарної про­дукції на 2776 тис. грн., або на 33,0% плану. Це можна певною мірою розглядати як резерв збільшення виробництва продукції на даному підприємстві.

Завершальним етапом аналізу ефективності використання ос­новних фондів є підготовка проектів рішень керівництва щодо збільшення випуску продукції і фондовіддачі за рахунок запро­вадження таких заходів:

1. Уведення в дію невстановленого обладнання або реалізація зайвого устаткування.

2. Зменшення цілоденних простоїв обладнання.

3. Підвищення коефіцієнта змінності через ліпшу організацію виробництва.

4. Скорочення внутрішньозмінних простоїв і збільшення се-)едньої тривалості зміни.

5. Підвищення середньогодинного виробітку обладнання за ра­хунок його модернізації, інтенсивнішого використання і т. д.

Збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення середньорічної вартості ОВФ – це резерви зростання фондовіддачі.

 

Висновок

Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом три­валого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в неви­робничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.

Вивчаючи стан основних фондів, визначають також і забезпе­чення ними підприємства. Для цього спочатку аналізують поту­жність обладнання й те, наскільки ця потужність відповідає ви­робничій програмі підприємства.

Якнайповніше та якнайраціональніше використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліп­шенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню про­дуктивності праці та фондовіддачі, збільшенню випуску продук­ції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.


Популярні роботи

Останні реферети