Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Звіт про проходження практики в ДПІ - Страница 2

Индекс материала
Реферат на тему: Звіт про проходження практики в ДПІ
Страница 2
Страница 3
Перебування на державній службі обмежується граничним віком: 60 років – для чоловіків і 55 – для жінок. Досягнення граничного віку, якщо не продовжено в установленому порядку терміну перебування на державній службі, відмова від прийняття або порушення Присяги, неподання або подання неправдивих відомостей щодо доходів є підставою для беззастережного звільнення державного службовця з посади.

Встановлення обмежень викликали необхідність застосування особливих форм прийняття на посади державних службовців. Вони визначені Конституцією України, ЗУ “Про державну службу”, іншими законами, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

Ст.15 ЗУ “Про ДС” визначено, що прийняття на державну службу на посади 3-7 категорії, передбачених ст.25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Проведення конкурсу регулюється Положенням прфиймається керівником органу, в якому оголошується конкурс. Його наказом утворюється конкурсна комісія, яку очолює, як правило, заступник керівника. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу публікуються в пресі та поширюється через інші засоби масової інформації не пізніше як за місяць до проведення конкурсу і доводяться до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я керівника заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру, в т.ч. і за кордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї за формою № 001-ДС, затвердженою наказом Мінфіну України від 06.03.97р. №58 та зареєстрованою Мінюстом 31.03.97р. №104/1908. Забороняється вимагати від кандидатів на державну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.

За рішенням комісії до участі в конкурсі допускаються особи, які відповідають умовам конкурсу. Рішення комісії про недопущення до конкурсу надсилається заявникові та може бути оскаржена керівнику протягом трьох днів з дня одержання відмови комісії.

Голосування проводиться на закритому засіданні. Форма голосування обирається на розсуд комісії.

Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше як через 2 дні після голосування.

Відповідно до ст.18 ЗУ “Про державну службу” при прийнятті на держану службу може встановлюватися додаткова умова - випробування терміном до 6 місяців. Це рішення керівник може прийняти за наслідками конкурсу, стажування, просування по службі державного службовця, який зарахований до кадрового резерву. Випробування застосовується з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зафіксована в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

РОЗДІЛ 3 “ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”

В сучасних умовах в період реформування діючого законодавства ,становлення податкового законодавства, його нестабільністю та відсутністю податкового кодексу значно ускладнилась робота юристів податкової служби, на яких, крім того, покладається виконання невідповідних функцій. Тому проблема правильної організації роботи відділів правового забезпечення набуває особливої актуальності.

Відділ правового забезпечення ДПІ в Києво-Святошинському районі був створений в травні 1998року на підставі наказу ДПА України від 02.03.98р. №97 на базі юридичного відділу в кількості 10 чоловік :

· начальник відділу ;

· 2 заступники;

· 2 головних податкових інспектори;

· 1 старший податковий ревізор-інспектор;

· 2 старших податкових інспектори ;

· 2 податкових інспектори ;

Після створення відділу правового забезпечення було розроблене і затверджене положення “Про відділ правового забезпечення” а також посадові інструкції його працівників , на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.95р. №690 “Про загальне положення про юридичну службу Міністерства ,іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства ,установи , організації”, номенклатура справ та інші організаційні документи.

Щоквартально складаються плани роботи відділу, плани проведення занять із співробітниками , виконання яких систематично контролюється і аналізується.У відділі було проведено 26 занять на теми , які визначені учбово-тематичними планами. Крім того в структурних підрозділах ДПІ юристами було проведено 16 занять з питань застосування діючого податкового та адміністративного законодавства.

По всіх напрямках роботи у відділі ведуться журнали обліку, які в свою чергу обліковуються в реєстрі журналів відділу з присвоєнням чергового номеру. Документи і матеріали , які надходили до відділу з вищестоящих організацій , арбітражного суду, судів загальної юрисдикції обліковувались в журналі вхідної кореспонденції. З початку року зареєстровано 1558 документів, виконання яких доручалось конкретним працівникам.

У відділі правового забезпечення проводиться робота по ознайомленню з періодичними виданнями, обліком та зберіганням текстів законодавчих та інших нормативних документів, кодифікацією чинного законодавства та підтриманням його в контрольному стані.

З метою більш якісного виконання обов’язків видано наказ №256 від 30.11.98р.про розподіл функцій працівників відділу правового забезпечення, про порядок надання консультацій з правових питань та візуванню наказів, розпоряджень, постанов і рішень ДПІ. Затверджений графік роботи працівників відділу.

Згідно з цим наказом за кожним структурним підрозділом інспекції закріплені конкретні працівники-юристи і організована робота відділу правового забезпечення таким чином, щоб мати можливість проводити підготовку до судових засідань, виконання контрольних документів, вивчення нормативно-правових документів, перевірки і візування документів, підготовки відповідей на запитання та інше. Крім того встановлено наступний порядок надання консультацій працівникам ДПІ:

· При виникненні в практичній роботі незрозумілих питань податкового законодавства посадова особа податкової інспекції повинна звернутись за їх роз”ясненням до керівника структурного підрозділу,в якому вона працює.

· В разі неможливості з певних причин надати таку відповідь, або якщо питання носить загальноправовий характер, начальник структурного підрозділу чітко формулює це питання в журналі обліку консультацій відділу правового забезпечення( заведені в кожній групі відділу згідно розподілу функцій) для підготовки і надання відповіді.

· Працівник відділу правового забезпечення, відповідальний за надання консультацій даному структурному підрозділу, вивчає питання, які поступили протягом робочого дня і у відведений для цього час на підставі норм діючого законодавства готує і надає кваліфіковану відповідь.

Консультації в порушення визначеного порядку, а також платникам податків відділом правового забезпечення не надаються.

РОЗДІЛ 4 Організація охорони праці в ДПІ у Києво-Святошинському районі

Безпечні умови праці – це не тільки здоров’я людини та її впевненість у завтрашньому дні це значною мірою ефективність та продуктивність праці, економія розмаїтих засобів та ресурсів, які при нехтуванні охороною праці доводиться витрачати на відновлення працездатності постраждалих та підтримку тих людей, які не можуть вже працювати. Так для прикладу в США та Німеччині де рівень виробничого травматизму та професійних захворювань значно нижчий, ніж на Україні; охорона праці давно розглядається як наука і виступає в ролі економічного важеля в боротьбі з необгрунтованими збитками.

Нажаль, в Україні охорона праці на сьогодні знаходиться не в кращому стані, що пов’язано насамперед із відсутністю необхідних коштів. Як відомо, за загальним принципом все господарство країни можна поділити на виробничу та невиробничу сфери. До невиробничої сфери входять фінансові та банківські установи, державні контролюючі органи до, яких відноситься і Державна податкова служба, заклади освіти і культури.

Традиційно вважалося, що тут немає серйозних проблем у створенні безпечних умов праці. Такий підхід є абсолютно невірним призводить до виникнення багатьох проблем, що їх легко уникнути проводячи необхідну роботу по охороні праці.

Останнім часом держава почала приділяти охороні праці людей, що зайняті в невиробничій сфері значно більше уваги, що пов’язано не тільки зі збільшенням кількості працівників, які займаються насамперед розумовою працею, а також із збільшенням кількості самих небезпечних факторів, яке відбувається головним чином за рахунок підвищення комп’ютеризації робіт.

Проблеми, повязані з охороною праці не обминули і ДПІ у Києво-Святошинському районі, де було пройдено практику.

Метою практики є поглиблення та застосування на практиці знань з охорони праці, яких набули в процесі навчання, набуття умінь критично оцінювати роботу з охорони праці на базі стажування та знаходити резерви підвищення ефективності заходів з охорони праці, розроблятии напрями поліпшення умов і охорони праці.

4.1. Нормативно-правова база по охороні праці

Державна податкова інспекція у Києво-Святошинському районі у своїй діяльності стосовно охорони праці спирається на комплекс державних законодавчих актів. Загальними законодавчими актами, що визначають основні положення щодо охорони праці, є Конституція України, Кодекс законів “Про працю”, Закони України “Про охорону праці”, “Про забезпечення санітарного та гігієнічного благополуччя населення”, “Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ”, “Про пожежну безпеку”, “Про державну таємницю”, “Про державну податкову службу України”.

Одним із нормативно – технічних документів є Закон України “ Про охорону праці “ , який регулює основні аспекти з охорони праці з якими повинен бути ознайомлений кожен працівник і работодавець . Закон України "Про охорону праці " від 14 жовтня 1992 року був дуже не досконалим і не регулював великий обсяг проблем і тому в умовах встановлення ринкових відносин в Україні з метою захисту працюючих на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності був прийнятий Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року .


Популярні роботи

Останні реферети