Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Відділи банку, їх завдання та функції в Україні - Страница 2

Индекс материала
Реферат на тему: Відділи банку, їх завдання та функції в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Результати перевірки викладаються у висновках про доцільність пролонгації кредиту , які розглядаються кредитним комітетом відповідно до його повноважень. Уразі позитивного рішення кредитного комітету , пролонгація оформлюється додатковою угодою до кредитного договору та відповідними змінами до документів, які стосуються забезпечення кредиту ( договір застави, поручительство , гарантія, договір страхування ).

Зазначені вище документи , що стосуються позитивного або негативного рішення про пролонгацію, залучаються до кредитної справи.

При неможливості погашення або його частини власними силами, боржник за його заявою до банку, може отримати згоду на передачу боргу новому боржникові по двосторонній угоді між ними.

Згода банку на перевод боргу надається на підставі вивчення кредитоспроможності нового боржника і відповідні документи та висновки залучаються до кредитної справи нового боржника.

Договір про перевод боргу та дозвіл Дирекції оформляється у чотирьох примірниках кожний, два з яких передаються старому та новому боржникам, а два інших залучаються до кредитних справ старого та нового боржників.Передавати документи з кредитної справи старого боржника новому боржнику забороняється.

При виникнені сумнівів у своєчасності погашення боргу позичальником банк може здійснити уступку своїх вимог у повному обсязі або у її частині іншому кредитору. Уступка вимог оформляється відповідною угодою між банком і новим кредитором.

Права нового кредитора на вимогу до боржника настають тільки після перерахування банку новим кредитором обумовленої у договорі суми або передачі відповідної кількості ліквідного майна.

Після виконання новим кредитором зобов”язань перед банком , йому передаються по акту документи , які підтверджують право вимоги до боржника , поручителів і гарантів ( кредитний договір , договір застави , гарантії, поручительства). Боржник письмово під розписку сповіщається про уступку вимог новому кредитору. Уразі , якщо новий кредитор отримав право вимоги тільки на частину вимог банку до боржника, то йому передається нотаріально посвідчені копії зазначених вище документів.

Договір уступки вимоги , акт передачі документів та повідомлення боржнику про уступку вимоги залучається до кредитної справи боржника.

Після погашення кредиту у повному обсязі ( перевод боргу , уступки вимог ) кредитний інспектор складає довідку за підсумками виконання позичальником зобов”язань по кредитному договору , де зазначає недоліки , які мали місце , доцільність та умови подальшого кредитування клієнта.

Депозитні операції

- підписується депозитний договір встановленого зразку (додаток № 4) ;

депозитний договір передбачає укладання додаткових угод при зміні умов депозитного договору ;

- готується розпорядження сектору обліку про відкриття депозитного рахунку ;

- вкладник платіжним дорученням ( юр. особа) перераховує кошти на свій депозитний рахунок ;

- кредитний інспектор щомісячно дає розпорядження сектору обліку на нарахування процентів по вкладу ;

- готується розпорядження сектору обліку на перерахування нарахованих процентів на розрахунковий рахунок вкладника ;

- готується розпорядження сектору обліку на перерахування коштів з депозитного рахунку на розрахунковий вкладника ( по закінченні строку дії депозитного договору )

Працівники сектору по комерційній діяльності Дирекції АППБ “АВАЛЬ” по Кіровоградській області здійснюють контроль за виконанням касової дисципліни клієнтами Банку. Знаходячись на практиці я освоїла основні принципи та порядок контролю за рухом готівкових коштів в Дирекції АППБ “Аваль”.

Контроль за виконанням касової дисципліни суб”єктами підприємницької діяльності , які використовують в своїй роботі готівку , здійснюється на основі Інструкції № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”. затвердженою постановою Правління НБУ від 20.06.95р. № 140 в редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97р. № 335.

Прогнозування готівкового обігу здійснюється з урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики , прогнозних розрахунків балансу грошових доходів і витрат населення та касових оборотів.

Прогнозні розрахунки касових оборотів складаються за такими джерелами надходжень і напрямами видач готівки :

П Р И Х О Д

- надходження торговельної виручки ;

- надходження виручки від усіх видів транспорту ;

- надходження квартирної плати і комунальних платежів ;

- надходження виручки видовищних підприємств ;

- надходження виручки підприємств побутового обслуговування ;

- надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств ;

- надходження на рахунки за вкладами громадян ;

- надходження від підприємств зв”язку ;

- інші надходження ( включаючи повернення заробітної плати ) ;

- купівля готівки ;

- підкріплення оборотної каси з резервних фондів .

В И Д А Т К И

- видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення ,інші виплати , що не входять до складу фонду оплати праці ;

- видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів ;

- видачі з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств ;

- видачі на виплату пенсій , допомог і страхових відшкодувань ;

- видачі з рахунків за вкладами громадян ;

- видачі підкріплень підприємствам зв”язку ;

- видачі на інші цілі ;

- продаж готівки ;

- перерахування з оборотної каси до резервних фондів .

Для складання прогнозів готівкового обігу економіст відділу :

- на початок прогнозного кварталу у встановлені строки одержують від підприємств незалежно від форм власності , а також від індивідуальних підприємців , які мають рахунки в банку, касові заявки ;

- від торгівельних підприємств , а також від підприємств , для яких торгівля не є основним видом діяльності , - прогнозні розрахунки надходження торговельної виручки ;

- від підприємств місцевого транспорту , комунальних підприємств і підприємств побутового обслуговування - прогнозні і фактичні дані про надходження грошової виручки ;

- від страхових органів , товариств і компаній - фактичні і прогнозні дані про надходження страхових платежів від населення і про виплати населенню страхових відшкодувань.

Для організації нормального контролю за касовою дисципліною необхідно в договорі на розрахунково касове обслуговування обговорити та надати матеріали , які необхідні для заповнення при контролі за касовою дисципліною.

ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК КАСОВИХ ОБОРОТІВ

Надходження торговельної виручки .

За основу розрахунку береться прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств , що мають рахунки у банку , а також враховується товарооборот підприємств, для яких торгівля не є основним видом діяльності , а також попередня оплата , що надходить у цьому кварталі готівкою за періодичні видання майбутнього періоду.

З одержаної суми відраховуються суми виручки,що не інкасується.

При конторолі за розрахунком надходжень торговельної виручки необхідно звернути увагу на співпадання об”єму роздрібного товарообороту з встановленням для торговельної організаці прогнозом ; сума витрат з виручки на оплату праці згідно з потребами, але не вище встановленого для кожної організації розміру коштів, які направлені на споживання.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

ПРИ ЦЬОМУ ЕКОНОМІСТ ВІДДІЛУ :

- систематично аналізує стан надходжень та видатків готівки ;

- встановлює підприємствам ліміти залишку готівки в їх касах , порядок і строки здавання грошової виручки з метою забезпечення щонайшвидшого надходження готівки в банк ;

- здійснює контроль за повнотою і своєчасністю надходжень в касу банку грошової виручки , за дотриманням підприємствами касової дисципліни .

Ліміти залишку готівки в касі встановлюються всім підприємствам , які мають рахунки та здійснюють касові операції з готівкою . Підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі на кінець робочого дня , що встановлюються їм банком щорічно протягом першого кварталу .

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється банком за місцем відкриття рахунку з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства , його віддаленості від банку , розміру касових оборотів , встановлених строків і порядку здавання касової виручки та графіка заїзду інкасаторів :

- для підприємств торгівлі та сфери обслуговування населення , які мають постійну грошову виручку із строком здавання її щоденно наприкінці робочого дня - в розмірах , що необхідні для забезпечення нормальної роботи ранком наступного дня ; із строком здавання виручки наступного дня - в межах середньоденної виручки ;

- для інших підприємств , що мають касові надходження і ліміт каси яким встановлюється виходячи з цього показника - у розмірах , що залежать від встановлених строків здавання цих готівкових надходжень ( не рідше одного разу на п”ять днів ) і їх суму ;

- для підприємств , ліміти каси яким встановлюються виходячи з фактичних витрат готівки ( крім витрат на заробітну плату , допомогою за тимчасовою непрацездатністю,премії,стипендії), в межах середньоденного видатку готівки .

Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється селянським (фермерським ) господарствам та фізичним особам- суб”єктам підприємницької діяльності .

Для встановлення підприємствам лімітів залишку готівки в касах , банк отримує від них заявку-розрахунок. У разі неподання клієнтом вказаної заявки-розрахунку,банк встановлює йому самостійно ліміт залишку готівки в касі в розмірі одного неоподаткованого мінімуму громадян.

У договорі на розрахунково-касове обслуговування підприємств банк може передбачити застосування штрафних санкцій до клієнтів за неподання заявки-розрахунку на встановлення лімітів залишку готівки в касі і неотримання ними затверджених лімітів залишку готівки в касі банку .

При встановлені лімітів залишку готівки у касі враховується , що підприємства , виконавчі органи селищних , міських та районних рад мають право зберігати протягом трьох робочих днів понад встановлений ліміт у касах готівки , що одержана в банку для виплати заробітної плати ,заохочень,допомог усіх видів,компенсацій,пенсій,відряджень,дивідендів. Після закінчення строків суми готівки , що не використанні , повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня і в подальшому видаються підприємствам за їх першою вимогою на ті самі цілі.

Готівкова виручка здається підприємствами в установленному банком порядку у денну і вечірню касу .


Популярні роботи

Останні реферети