Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Відділи банку, їх завдання та функції в Україні - Страница 3

Индекс материала
Реферат на тему: Відділи банку, їх завдання та функції в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4

Підприємства,організації,установи можуть отримувати готівку на цілі,які передбачає Статут.

Готівка ,яка отримана підприємством у банку може використовуватися тільки на ті цілі , на які вона отримана .

Видача готівки на виплату заробітної плати , стипендій здійснюється банком в строки , встановлені в касових планах підприємств. Банк задовольняє обгрунтовані вимоги клієнтів готівки і не допускають видачу грошей на заробітну пплату підприємствам раніше встановлених строків , за вийнятком випадків , передачених Інструкцією. Видача готівки на виплату заробітної плати за строками , що припадають на вихідні та святкові дні проводиться банком на передодні (за два робочих дні).

Для регулювання касових ресурсів банк щорічно складає календар видачі коштів на заробітну плату та інші види оплати праці робітників і службовців.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Працівник кредитного відділу у відповідності з діючи законодавсвом ведення касових операцій в народному господарстві України,пе менше ніж один раз на два роки,а у разі виявлення порушень частіше ,перевіряє дотримання касової дисципліни на всіх підприємствах,які вони обслуговують, незалежно від форм власності , і мають право одержувати від них дані про їх касові обороти за джерелами надходжень і цільовим призначенням витрачанням грошей .

Для своєчасності проведення перевірок економіст кредитного відділу повинен затвердити на початок року план перевірок дотримання касової дисципліни з зазначенням строків.

Перевірка дотримання касової дисципліни здійснюється за даними бухгалтерського обліку організацій (з необхідними грошовими документами) за визначений період - квартал,півріччя,але не менше ніж за три місяці із виділенням операцій за кожний місяць окремо.

При перевірці касової дисципліни працівник кредитного відділу повинен з”ясувати :

- наявність встановленого ліміту залишку каси ;

- відповідність записів касової книги підприємства про суми , одержані з банку та здані в банк, з даними банку.У разі розходження між даними банку та записами в касовій книзі з”ясовуються причини цих розходжень.При встановлені зловживань банк зобов”язаний негайно передати матеріали правоохоронним органам.

- забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки в касі , строків і порядку здавання грошової виручки,своєчасність повернення в банк не витрачених у встановлений строк сум заробітної плати,допомог,стипендій,винагород та інших сум.Уразі виявлення порушень з”ясовується ,протягом якого часу і яка сума не здавалася до банку і з якої причини,коли і на яку суму мало місце перевищення ліміту каси за період , що перевіряється;

- правильність витрачання готівки , що одержана в банку , на цілі,зазначені в чеку; правомірність витрачання готівки з виручки;

- правильність ведення касової книги і своєчасність обліку в ній надходжень і видачі готівки.

Результати перевірки оформляються актом,в якому відображається стан надходжень готівки до кас підприємств,що перевіряються , і її витрачання за період , що перевіряється.

Посада економіста депозитарію входить до комерційного сектору .

Функціональні обов”язки економіста депозитарію :

- розвиток,вдосконалення програмного забезпечення депозитарної діяльності банку з іменними цінними паперами згідно нормативної бази , розробленої в управлінні цінних паперів та біржової діяльності ;

- розробка та виконання документів методичного характеру, що стосуються депозитарної діяльності установ банку з іменними цінними паперами ;

- впровадження програмного забезпечення по обслуговуванню випусків цінних паперів інших емітентів в Головному депозитарії та депозитаріях підрозділів банку;

- ведення реєстру емітентів цінних паперів в системі ведення реєстру та своєчасне поновлення інформації про емітентів в структурних підрозділах банку ;

- ведення реєстрів та кодіфікація випусків цінних паперів в системі ведення реєстру та своєчасне поновлення цієї інформації до депозитарію структурних підрозділів банку ;

- надання консультаційних послуг клієнтам депозитарію в сфері депозитарно-реєстраторської діяльності з державними цінними паперами та цінними паперами інших емітентів.

Економіст у своїй роботі керується Положенням “ Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”.

Положення встановлює вимоги до ведення реєстру власників іменних цінних паперів,порядок ведення цього реєстру, обов”язки реєстратора, емітентів та зареєстрованих осіб,обмеження доступу інформації,яка міститься у реєстрі.

ФУНКЦІЇ РЕЄСТРАТОРА

- складання реєстру власників іменних цінних паперів та переліків власників іменних цінних паперів і номінальних утримувачів на певну дату ;

- ведення особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб ;

- облік зареєстрованих заставодержателів ;

- облік нарахованих та иплачених доходів за іменними цінними паперами ;

- облік іменних цінних паперів на рахунках емітента ,пов”язаних з проведенням корпоративних операцій та операцій по викупу та погашенню іменних цінних паперів ;

- ведення в хронологічному порядку журналу обліку записів у реєстрі по кожному виду іменних цінних паперів ;

- ведення журналу обліку запитів ;

- ведення журналу обліку виданих,погашених , втрачених та анульованих іменних цінних паперів , що випущені в паперовій формі ;

- облік та зберігання документів, які є підставою для внесення змін до реєстру .

Банк заключає з емітентом договір на надання послуг по веденню реєстру власників іменних цінних паперів.

Після заключення договору заповнюються анкети зареєстрованої особи :

- для юридичних осіб;

- для фізичних осіб.

Реєстр власників іменних цінних паперів містить :

1. Інформацію про емітента :

- номер особового рахунку емітента ;

- повну назву,коди ЕДРПОУ ТА ЗКНГ та повну юридичну адресу емітента ;

- засновникІв емІтента : повна назва, коди ЕДРПОУ та ЗКНГ(основний вид діяльності) ,повну юридичну адресу - для засновників- юридичних осіб ; прізвище ,ім”я та по батькові , адресу ,дані про документ,що посвідчує особу - для фізичних осіб ;

- вид,кількість,номінальну вартість,належних засновників іменних цінних паперів цього емітента ;

- прізвище,ім”я, по батькові уповноважених осіб емітента ;

- розрахунковий рахунок ,назву та адресу банку , код МФО ;

- розмір статутного фонду емітента ;

- вид іменних цінних паперів ;

- кількість та номінальна вартість кожного випуску іменних цінних паперів .

2. Інформацію про Реєстратора .

3. Інформацію про власника цінних іменних паперів - фізичну особу ;

4. Інформацію про власника іменних цінних паперів - юридичну особу .

5. Інформацію про номінального утримувача.

Емітентам відкриваються такі рахунки :

- емісійний рахунок для зарахування по ньому об”явленої у встановленому порядку емісії ;

- рахунок на викуплені іменні цінні папери,на яких відображаються вид, кількість,номінальна вартість викуплених емітентом іменних цінних паперів з метою анулювання чи подальшого продажу .

Внесення змін до реєстру на підставі відповідних документів Реєстратор повинен здійснити протягом п”яти робочих днів.

Підставою для внесення у систему реєстрів записів про передачу прав власності на іменні цінні папери чи обтяження іменних цінних паперів зобов”язаннями, є передавальне доручення від зареєстрованої особи або уполвноваженої нею особи, а при відкритому розміщенні іменних цінних паперів - від торговця цінними паперами, що здійснює розміщення цінних

паперів за дорученням, від іменні та за рахунок емітента.

Підставою для внесення інформації до системи реєстру про заставодержателя, є розпорядження застави .

Розпорядження застави повинно бути підписане заставодавцем або його уповноваженою особою.

По бажанню акціонера надається виписка з реєстру особового рахунку .

ВІДДІЛ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Відділ касових операцій є структурним підрозділом Дирекції і керується Законом України “Про банки і банківську діяльність”, Статутом Дирекції ,іншими законодавчими актами України,нормативними актами НБУ . Взаємодія відділу касових операцій з іншими підрозділами банку основується на правилах,встановлених інструкцією НБУ № 1 від 07.06.94р.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

- Безумовне виконання законів України, Наказів Президента України,нормативних та інструктивних актів НБУ - № 1 від 07.06.94р., № 4 від 20.06.95р.

- Раціональна організація готівкового обороту.

- Своєчасна видача готівки підприємствам та іншим обслуговуючим організаціям на оплату праці,пенсії та інші цілі.

- Виконання встановленого порядку касової та емісійної роботи.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Прийняття коштів та цінностей прибутковою касою.

2. Видача коштів та цінностей видатковою касою.

3. Прийняття та видача коштів ( в т.ч. валюти) валютною касою Дирекції.

4. Експертиза грошових білетів.

5. Перерахунок готівки.

6. Обробка, формування та пакування грошових білетів.

7. Щоденна звірка каси з виведенням залишків на кінець операційного дня.

8. Забезпечення належного зберігання грошей та цінностей.

9. Недопущення недостач,надлишків та прорахунків в касі.

10. Щоденне встановлення надлімітних залишків грошей та поповнення кореспондентського рахунку шляхом здавання готівки в НБУ .

11. Організація чіткого касового обслуговування підприємств,організацій ,громадян - клієнтів.

ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБІГУ

Принципи та порядок документообігу встановлюються згідно інструкції № 1 від 07.06.94р.

При касовому обслуговуванні клієнтів використовуються бланки документів єдиної форми, а саме :

- об”ява на внесення готівки;

- приходний касовий ордер;

- чек на отримання готівкових коштів ;

- приходний ордер ;

- видатковий касовий ордер.

Всі касові документи повині заповнюватися клієнтами без помарок та виправлень. Контроль за оформленням касових документів,які надходять від клієнтів, покладено на оператора-бухгалтера по розрахунково-касовим операціям ,обслуговуючих їх,контролера-робітника обліково-операційного відділу,а потім касира.

По внутрішньобанківських операціях також використовуються бланки єдиної форми : приходні та видаткові касові ордери.Правильність заповнення , наявність помилок,виправлень та помарок перевіряє контролер,після того як документ був заповнений бухгалтером, а потім підписується касиром в підтвердження закінчення операції.


Популярні роботи

Останні реферети