Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва в Україні

 

 

 

Реферат на тему: Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва в Україні

 

 

 

 

Варіант – 9.

Тест 3. До абстрактного капіталу підприємства належать:

1) власний капітал;

2) позичковий капітал;

3) необоротні активи;

4) оборотні активи;

5) грошові кошти.

Відповідь:

1, 2

Тест 24. Додатковий капітал:

1) це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;

2) це капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

3) може бути лише в акціонерних товариств;

4) може бути спрямований на покриття збитків підприємства;

5) це один з видів доходів підприємства, які можуть бути поділені між власниками корпоративних прав.

Відповідь:

1

Тест 33. Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал можна використовувати за такими основними напрямами:

1) на покриття балансових збитків, за умови, що на ці цілі використані всі інші джерела;

2) на формування забезпечень наступних витрат і платежів;

3) на збільшення статутного капіталу;

4) на виплату дивідендів власникам;

5) на покриття різниці між фактичною собівартістю вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.

Відповідь:

1, 3, 5

Тест 48. Які з наведених показників враховуються при визначенні чистого руху коштів (Cash-flow) від інвестиційної діяльності?

1. Чистий рух коштів від операційної діяльності.

2. Грошові надходження від реалізації фінансових інвестицій.

3. Отримані дивіденди.

4. Сплачені дивіденди.

5. Грошові виплати на придбання необоротних активів.

Відповідь:

2

Тест 56. Обмеження в галузі виплати дивідендів можуть застосовуватися в таких випадках:

1) за наявності заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу;

2) за наявності на момент виплати дивідендів підстав щодо порушення справи про банкрутство підприємства чи виникнення таких підстав у результаті виплати дивідендів;

3) у разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;

4) у разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

5) відсутність відповідних фінансових джерел виплати дивідендів.

Відповідь:

1, 2, 5

Тест 67. Зниження вартості конвертованих облігацій може бути наслідком таких операцій:

1) позапланові емісії акцій за низьким курсом;

2) емісія облігацій з нульовим купоном;

3) спрямування прибутку на поповнення резервів;

4) збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестицій;

5) надзвичайно високі дивідендні виплати протягом строку обігу конвертованих облігацій.

Відповідь:

1

Тест 88. Фінансові інвестиції при їх придбанні оцінюються за…

1) справедливою вартістю;

2) методом ефективної ставки процента;

3) методом участі в капітал;

4) собівартістю;

5) їх номінальною вартістю.

Відповідь:

4

Тест 125. До правил, які характеризують горизонтальну структуру капіталу, належать:

1) золоте правило фінансування;

2) золоте банківське правило;

3) правило вертикальної структури балансу;

4) правило узгодженості строків;

5) золоте правилом балансу.

Відповідь:

1, 5

Тест 118. До основних інструментів планування ліквідності належать:

1) план прибутків і збитків;

2) бюджет виробництва та реалізації продукції;

3) нуль-базис-бюджетування;

4) оперативний фінансовий план;

5) бюджет робочого капіталу.

Відповідь:

4, 5

Тест 101. Основні ризики при здійсненні підприємствами зовнішньоекономічних операцій можна класифікувати таким чином:

1) Ризики, зовнішні щодо контракту (політичні, юридичні, макроекономічні, маркетингові);

2) Транспортні ризики;

3) Ризики пов’язані з умовами контракту;

4) Залежно від етапу виконання контракту (угоди);

5) За місцезнаходженням (закордонні, прикордонні, на власному ринку).

Задача 3

У результаті ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю обсяг виручки від реалізації ліквідаційної маси становив 800 тис. грн. Обсяг вимог кредиторів до підприємства становить 1 млн. грн. Статутний капітал підприємства дорівнює 100 тис. грн. і сформований за рахунок вкладів чотирьох учасників товариства. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 70 %, а частки решти учасників є однаковими. Приватне майно найбільшого учасника становить 200 тис. грн.; у тому числі йому належать облігації товариства, учасником якого він є, номінальною вартістю 50 тис. грн.

Визначити джерела погашення вимог кредиторів підприємства, якою мірою вони будуть задоволені.

Відповідь:

У відповідності з положеннями статті 50 Закону України «Про господарські товариства», товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний (складений) капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами; при цьому учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

Таким чином, джерелами погашення вимог кредиторів підприємства є виручка від реалізації ліквідаційної маси та статутний капітал підприємства. Отже, обсяг задоволених вимог кредиторів до підприємства буде становити 800 + 100 = 900 тис. грн.

 

Задача 10

Фінансову діяльність підприємства протягом звітного року характеризують такі дані:

o здійснено розміщення корпоративних прав за курсом 120 % (номінальна вартість емісії: 100 тис. грн.);

o чистий прибуток підприємства: 50 тис. грн. (60 % чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів; 20 % чистого прибутку використано на поповнення резервного капіталу);

o підприємство отримало на безоплатній основі необоротні активи первісною вартістю 30 тис. грн.

Розрахувати приріст власного капіталу підприємства за звітний період у розрізі окремих статей.

Відповідь:

Приріст власного капіталу підприємства становить:

Складова власного капіталу

Зміст приросту

Величина приросту, грн.

Додатковий вкладений капітал

Емісійний дохід

100000 × 0,2 = 20000

Інший додатковий капітал

Вартість необоротних активів, отриманих на безоплатній основі

30000

Резервний капітал

Частина чистого прибутку, використана на поповнення резервного капіталу

50000 × 0,2 = 10000

Нерозподілений прибуток

Нерозподілена частина чистого прибутку

50000 × 0,2 = 10000

Всього:

70000

 

Задача 15

Визначити Cash-flow від фінансової діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

o Звичайний прибуток підприємства до оподаткування: 100 тис. грн.;

o Надходження від емісії акцій: 250 тис. грн. (у тому числі, на збільшення статутного капіталу було спрямовано 200 тис. грн.);

o Надходження від емісії облігацій: 50 тис. грн.;

o Підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис. грн.;

o Собівартість реалізованої продукції: 800 тис. грн. (у тому числі, амортизація основних засобів: 20 тис. грн.).

Відповідь:

Cash-flow від фінансової діяльності = Надходження від емісії акцій + Надходження від емісії облігацій – Виплата дивідендів = 250 + 50 – 40 = 260 (тис. грн.).

Задача 24

Збори учасників ТОВ «Х» прийняли рішення про його поділ на два товариства (ТОВ «А» та ТОВ «Б») у співвідношенні 70:30.

Баланс ТОВ «Х» до реорганізації має наступний вигляд (тис. грн.):

Актив

Пасив

1. Основні засоби

500

1. Статутний капітал

420

2. Запаси і витрати

150

2. Додатковий капітал

60

3. Дебіторська заборгованість

130

3. Резервний капітал

70

4. Грошові кошти

20

4. Зобов’язання

250

Баланс

800

Баланс

800

Скласти роздільний баланс підприємства за умови, що в процесі реорганізації була проведена дооцінка основних засобів на 20 % (100 тис. грн.), а також була списана безнадійна дебіторська заборгованість обсягом 30 тис. грн.

Відповідь:

Роздільний баланс (з врахуванням операцій, здійснених в процесі реорганізації) має вигляд:

Стаття

Сума, тис. грн.

ТОВ «Х» (100 %)

ТОВ «А» (70 %)

ТОВ «Б» (30 %)

Активи

Основні засоби

600

420

180

Запаси і витрати

150

105

45

Дебіторська заборгованість

100

70

30

Грошові кошти

20

14

6

Баланс

870

609

261

Пасиви

Статутний капітал

420

294

126

Додатковий капітал

160

112

48

Резервний капітал

40

28

12

Зобов’язання

250

175

75

Баланс

870

609

261

< /p>

Задача 33

Затрати на виробництво та реалізацію продукції в плановому кварталі становлять 8 млн. грн., в тому числі:

o затрати на сировину і матеріали – 45 % усіх затрат;

o затрати на заробітну плату та нарахування на неї – 35 % усіх затрат;

o інші затрати, пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, – 20 %.

Оплату сировини та матеріалів планується здійснювати на другий робочий день з дня оприбуткування їх на складі. Середній термін перебування виробничих запасів на складі: 2 дні. Тривалість виробництва продукції: 3 дні. Середній термін складування готової продукції: 5 днів. Підприємство планує відвантажувати готову продукцію з наданням відстрочок в її оплаті на 10 днів.

Фінансові служби підприємства повинні розрахувати плановий обсяг потреби підприємства в капіталі для фінансування оборотних активів у цілому та у розрізі окремих елементів затрат.

Відповідь:

Загальний плановий обсяг потреби підприємства в капіталі для фінансування оборотних активів = Затрати на виробництво та реалізацію продукції в плановому кварталі × (Середній термін перебування виробничих запасів на складі – Відстрочка оплати сировини та матеріалів з дня їх оприбуткування на складі + Тривалість виробництва продукції + Середній термін складування готової продукції + Відстрочка оплати готової продукції з дня її відвантаження зі складу) / Середня кількість днів у кварталі = 8000000 × (2 – 1 + 3 + 5 + 10) / 90 = 8000000 × 19 / 90 ≈ 1688888,89 (грн.).

Список використаних джерел

1. Закон України № 1576-XII від 19 вересня 1991 року «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 49. – ст. 682 (станом на 23.12.2010).

2. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства. – Київ: Либідь, 1998. – 312 с.

3. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – Київ: Алєрта, 2005. – 200 с.

4. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: Графічне моделювання: Навч. Посібник . - К.: КНЕУ, 2000 .

5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – Київ: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 

 

Реферат на тему: Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва в Україні

Популярні роботи

Останні реферети