Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Інфляція і її соціально-економічні наслідки в Україні - Страница 7

Индекс материала
Реферат на тему: Інфляція і її соціально-економічні наслідки в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Слід відмітити хоча б такий факт: до введення податку на прибуток підприємств з 1993 року, стягався податок на доход підприємств. При цьому підприємства, за існування спеціального податку на фонд зарплати, були змушені фактично двічі сплачувати його, оскільки фонд зарплати є складовою частиною доходу.

Політика посилення державного контролю й регулювання (стримування цін, завищений обмінний курс, дуже високі податки) призвела до формування потужного тіньового сектору економіки в Україні. За відсутності ефективного контролю за формуванням доходів, більшість зусиль держави були сконцентровані на скорочуватиму державному секторі. В результаті на фоні втрати державою значної частини доходів, якi можна було б отримати шляхом проведення податкової розумної політики, основний тягар недофінансування лягла на сектор, який поки-що був основою існування самої держави.

Через недосконалість нашої податкової системи спад валового продукту в Україні й за 1996 рік склав біля 10 %, а у галузях машинобудування й легкої промисловості досягає 20 %.

Отже, завдання подальшого реформування економіки, що стоять перед Україною, можуть бути вирішені тільки за умов реалізації послідовної політики фінансової стабiлiзацiї, та відновлення накопичень населення. Без цього забезпечити стійке економічне зростання на базі відродження інвестиційної активності й поступовий підйом життєвого рівня є неможливим. Сучасний період є найважливішою фазою реформ. Останнім часом у цьому напрямі зроблено ряд кроків i найважливішим з них є введення у вересні цього року національної валюти – гривні. Це дало змогу в значній мiрi стабілізувати грошовий обіг в країні.

6. ВИСНОВКи

В даний час інфляція – один із самих хворобливих і небезпечних процесів, що негативно впливають на фінанси, грошову й економічну систему в цілому. Інфляція означає не тільки зниження купівельної спроможності грошей, вона підриває можливості господарського регулювання, зводить нанівець зусилля по проведенню структурних перетворень, відновленню порушених пропорцій.

За своїм характером, інтенсивності, проявам інфляція буває дуже різної, хоча і позначається одним терміном. Інфляційні процеси не можуть розглядатися як прямий результат тільки визначеної політики, політики розширення грошової емісії чи дефіцитного регулювання виробництва, тому що ріст цін виявляється неминучим результатом глибинних процесів в економіці, об'єктивним наслідком наростання диспропорцій між попитом та пропозицією, виробництвом предметів споживання і засобів виробництва, нагромадженням і споживанням і т.д. У підсумку процес інфляції – у різних його проявах – носить не випадковий характер, а дуже стійкий.

До негативних наслідків інфляційних процесів відносяться зниження реальних доходів населення, знецінення заощаджень населення, втрата у виробників зацікавленості в створенні якісних товарів, обмеження продажу сільськогосподарських продуктів у місті сільськими виробниками в силу падіння зацікавленості, у чеканні підвищення цін на продовольство, погіршення умов життя переважно в представників соціальних груп із твердими доходами (пенсіонерів, службовців, студентів, доходи яких формуються за рахунок держбюджету).

У країнах з розвитою ринковою економікою інфляція може розглядатися як невід'ємний елемент господарського механізму. Однак вона не представляє серйозної погрози, оскільки там відпрацьовані і достатно широко використовуються методи обмеження і регулювання інфляційних процесів. В останні роки в США, Японії, країнах Західної Європи переважає тенденція уповільнення темпів інфляції.

На відміну від Заходу в Україні й інших країнах, що здійснюють перетворення господарського механізму, інфляційний процес розгортається, як правило, у зростаючих темпах. Це дуже незвичайний, специфічний тип інфляції, що погано піддається стримуванню і регулюванню. Інфляцію підтримують інфляційні чекання, порушення народногосподарської збалансованості (дефіцит держбюджету, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу, що росте зовнішня заборгованість, зайва грошова маса в звертанні).

Керування інфляцією представляє найважливішу проблему грошово-кредитної й у цілому економічної політики. Необхідно враховувати при цьому багатоскладовий, багатофакторний характер інфляції. У її основі лежать не тільки монетарні, але й інші фактори. При всій значимості скорочення державних витрат, поступового стиску грошової емісії потрібно проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів. Серед них – стабілізація і стимулювання виробництва, удосконалювання податкової системи, створення ринкової інфраструктури, підвищення відповідальності підприємств за результати господарської діяльності, зміна обмінного курсу гривні, проведення визначених заходів для регулювання цін і доходів.

Нормалізація грошового обігу і протидія інфляції вимагають вивірених, гнучких рішень, наполегливо і цілеспрямовано проведених у життя.

7. Список використанної літератури:

1. «Законодательство Украины» – Compact Disk, 2000 г.

2. «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия» – Compact Disk, 2000 г.

3. «Государственное регулирование и контроль цен в капиталистических странах. Финансы и статистика» – Чувилин Е. Д., Дмитриева В. Г., М., 1991.

4. «Економіка перехідного періоду» – Радаєва В. А., Бузгаліна И. В., М., 1995.

5. «Економікс» – Кемпбелл Р. Макконнел, Стенлі Л. Брю, Киев, 1993.

6. «Инфляция и кризис: пути выхода» – Амосов А., Москва, 1992.

7. «Инфляция! Деньги, работа, и политики» – Рабарн Вильямс, Москва, 1990.

8. «Курс общей экономической теории» – Тарасевич Л. С., Киев, 1996.

9. «Макроекономiка» – Савченко А. Г., Пухтасвич Г. О., Київ, 1997.

10. «Макроэкономика» – Долан Э., Санкт-Петербург, 1994.

11. «Основи економічної теорії» – Гальчинський А., Єщенко П., Палкін Ю., Киев, 1995.

12. «Политическая экономия» – ред. Ожерельева О. И., Улюкаева А. В., Фаминского И. П., Москва, 1994.

13. «Политическая экономия» – Радаев В. В., Москва, 1992.

14. «Русско-украинский словарь» – Ганич Д. И., Олейник И. С., Киев, 1979.

15. «Современный экономический словарь» – Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б., Москва, 1998.

16. «Учебник по основам экономической теории (экономика)» – Камаев В. Д., Москва, 1994.

17. «Экономика» – Булатов А. С., Москва, 1999.

18. «Экономика» – Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Москва, 1993.

19. «Экономикс: принципы, проблемы, политика» – Макконелл Р.К., Брю Л.С. Москва, 1995.

20. «До питання антиiнфляцiйного оподаткування i регулювання цiн в умовах ринкових вiдносин» – Тимофєєв В. С., «Економіка Украiни», № 1, с.37 – 45, Київ, 1993.

21. «Инфляция издержек и финансовая стабилизация» – Афанасьев М., Витте О., «Вопросы экономики», № 3, Москва, 1995г.

22. «Макроэкономическая стабилизация в Украине: итоги и проблемы первого года» – Пинзенык В., «Вопросы экономики», № 2, с.88-97, Киев, 1996.

23. «Основні чинники та фактори інфляції в Україні» – Ковальчук Т., Коваль М., «Фінанси України», № 10, Киев, 1998.

[1] Якщо інфляція триває досить довго, то у ринкових процентних ставках поступово передбачається поправка на інфляцію. Скажімо, початково в економіці була 3 %-на ставка та стабільні ціни, i передбачається зростання цін на 9 % за рік. Тоді за закладні платитимуть 12 %, а не 3 %. Номінальна ставка 12 % відбиває реальну процентну ставку 3 % плюс інфляційну надбавку 9 %. Перерозподілу доходу та багатства немає, коли процентні ставки відрегульовані.

Реферат на тему: Інфляція і її соціально-економічні наслідки в Україні

 Популярні роботи

Останні реферети