Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Лідерство в Україні - Страница 4

Индекс материала
Реферат на тему: Лідерство в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Ми бачимо, що лідерство трактується двояко, але й існують ще інші підходи до вивчення лідерства, які розглядаються в першій главі.

Цими підходами являються: підхід з позицій особистісних якостей, поведінковий підхід та ситуаційний підхід. Підхід з позиції лідерських якостей передбачає наявність у людини тих якостей , які дадуть змогу назвати його лідером; поведінковий підхід лежить в основі класифікації стилів лідерства, а ситуаційний - базується на певній поведінці лідера в залежності від певної ситуації. Ці три підхода є необхідними для розуміння сутності лідерства.

В другій главі я розглянула основні теорії лідерства, які насьогодні дуже розвинуті і які перевіряються на практиці шляхом їх втілення та використання в управлінській діяльності.

На мою думку лідерство перш за все пов‘язано з особистісними якостями. Якщо людина володіє цими якостями, або вони закладені в неї з народження, вона зможе ефективно, а головне, не використовуючи формальну владу вести послідовників в правильному напрямку для досягнення спільних цілей.

В сучасних умовах – лідерство дасть нам змогу підняти людське бачення на рівень більш широкого світогляду, вивести ефективність діяльності людини на рівень більш високих стандартів, а також сформувати особистість здатну досягти великих результатів за допомогою своїх неординарних здібностей. Процес лідерства дасть змогу вдосконалити внутриупрвлінську структуру відносин в організації, забезпечити постійний рух вперед для досягнення найкращих результатів, корисних як для суспільства, так і країни в цілому.

Список використаної літератури

1. Андреев В.И. Саморазвитие менеджера.- М.: Народное собрание, 1995. – 160 с.

2. Брэддик У. Менеджмент в организации.- М.: «ИНФРА-М», 1997. – 344 с.

3. Беклешов Д. В. Манеры и поведение делового человека, Н. Уренгой: Бизнес социальная психология, 1993 – 113 с.

4. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. – М: ИМПЭ. Изд. «Триада, Лтд», 1997. – 384с.

5. Виханский О.С.,Наумов А. И. Менеджмент: Уч. – М.:Изд-во МГУ, 1995, - 416 с.

6. Довгань Л. Є., Нємцов В.Д. Менеджер – підготовка і перепідготовка. – К.: МП “ОКО”, 1993, - 126 с.

7. Завадський Й. С. Менеджмент: - Т.1 – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997, - 543 с.

8. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. Посібник .- К.: КНЕУ. 1997. – 248 с.

9. Максимцов М. М., Игнатьева А.В. Менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998, - 343 с.

10. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992, - 702 с.

11. Мухин Ю. И. Наука управлять людьми, М.: Форум, 1995, - 368 с.

12. Обозов Н. Н. Щекин Г. В. Психология работы с людьми.

3-е изд., переработ.- К.: МАУП, 1996. – 136 с.

13. Паркинсон С. Н., Рустомджи М. К. Искусство управления \пер с англ. К. Савельева. – М.: Агенство «ФАИР», 1997. – 272 с.

14. Питер Ф. Друкер Эффективный управляющий, пер. А. Мкервали СП «Бук Чембэр Интернэшнл», 1994. – 265 с.

15. Платонов С. В., Третяк В. И. Искусство упраленческой деятельности. – К.: ООО «Издательство Либра», 1996. –416 с.

16. Салига С. Я. Основи менеджменту: учбовий посібник. – К.: “ОКО”, 1994. – 140 с.

17. Туленков М. В. Вступ до теорії та практики менеджменту: Навч. Посібник.- К.:МАУП, 1998. –136 с.

18. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995.- 351 с.

19. Щокін Г.В. Практична психологія менеджменту:Науково-практичний посібник. – К.: Україна, 1994. – 399 с.

Summary

Having written this work, I had learnt a lot and i should say it was quite interesting and fruitful research, which had helped me to form my own view on this problem.

The problems of leadership are considered to be the main problems of the effective organization activity. The success of the organization in its business completely depends on the efficient and skillful leadership in the managerial structure of it. The process of leadership helps to improve internal administration relations within the company, to ensure direct movement to the achievements of the best results which are very important for the society and the country in whole.

There are too many theories, approaches and concepts in the studying of leadership. They help to define and understand leadership from different points of view. I tried to examine all main ideas of different scientists on this problem and give my thoughts after having processed the available information.

[1] Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. - К.: Вища шк.,1995., с. 174

1 David Katz & Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations (New York: Wiley, 1976), chap. 11.

1 Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.:ИМПЭ. Изд. «Триада ,Лтд», 1997. –

стр. 265

1 Лозниця В. С. Психологія менеджменту : Навч. Посібник. – К.: КНЕУ. 1997. – с. 20.

2 Социальная психол. Под ред. Е. С. Кузьмина, В. Е. Семенова. – Л., 1986, стр. 56.

1 Салига С. Я. Основи менеджменту: учбовий посібник. –К.: “ОКО”, 1994, с. 22.

1 Мескон М. Х., Альберт М., Основы менеджмента: Пер с англ.- М.:”Дело”, 1992. – стр.

491

1 Завадський Й. С. Менеджмент: - Т. 1. –К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – стр. 431

2 Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. Посібник . – К.:КНЕУ. 1997. –с.20

1 Брэддик У. Менеджмент в организации. – М.: «ИНФРА-М», 1997.- с.109

1 Паркинсон С. Н., Рустомджи М. К. Искусство управления. – М.: Агенство «ФАИР»,

1997. – с.45

     

Реферат на тему: Лідерство в УкраїніПопулярні роботи

Останні реферети