Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Виробнича практика студента із спеціальності "Фінанси та кредит"

Индекс материала
Реферат на тему: Виробнича практика студента із спеціальності "Фінанси та кредит"
Страница 2
Страница 3

 

 

 

Реферат на тему: Виробнича практика студента із спеціальності "Фінанси та кредит"

 

 

 

З М І С Т

1. Структура податкової поліції. Відділ дослідчих перевірок та його функції

2. Аудит організації і методології бухгалтерського

обліку суб’єкта господарювання

3. Аудит достовірності показників балансу

підприємства

4. Аудит правильності відображення в обліку

виторгу від реалізації продукції

5. Аудит експортно-імпортних та валютних операцій

6. Аудит правильності визначення фінансових

результатів і позареалізаційних операцій

7. Аудит показників декларації про податок з

доходів (прибутку)

8. Висновки по результатах аудиту

Додатки

3. Аудит достовірності показників балансу підприємства.

Одним з етапів аудиту фінансово-господарської діяльності є перевірка фінансової звітності, зокрема балансів.

Баланс суб’єктів підприємницької діяльності перевіряється у два етапи:

1) попередня документальна перевірка або камеральна;

2) документальна перевірка.

Камеральній перевірці балансу підлягають такі питання:

- повнота і своєчасність подання;

- наявність у поданих документах усіх необхідних реквізитів;

- узгодженість звітних даних.

Своєчасність подання річних і квартальних балансів.

Відповідно до Положення “Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні”, затвердженого Постановою КМУ України від 3 квітня 1993 року № 250, (із змінами і доповненнями) підприємства подають державним податковим адміністраціям за своїм місцезнаходженням бухгалтерські звіти в порядку і терміни, встановлені чинним законодавством.

Але з прийняттям Закону “Про оподаткування підприємств” № 283/97-ВР від 22.05.97р. баланс підприємства не вважається податковою звітністю і не подається до податкових органів. Він надсилається на адресу органів державної статистики відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

Наявність усіх необхідних реквізитів.

Порядок заповнення звітів визначений в Інструкції “Про порядок заповнення форм квартального бухгалтерського звіту підприємства, та в Інструкції “Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства”, затверджених наказом Міністерства фінансів України відповідно від 09.08.93 р. № 55 та 08.08.95р. № 39 (із змінами та доповненнями) . Відповідно до цих документів заглавна частина форм заповнюється у наступному порядку:

- реквізит “Підприємства”;

- реквізит “Територія”;

- реквізит “Форма власності”;

- реквізит “Галузь”;

- реквізит “Орган державного управління”;

- реквізит “Кількість підприємств”;

- реквізит “Адреса”;

- коди за ЄДРПОУ, за СПАТО, за КРВ, за СПОДУ, за .

ЗКГНГ.

Узгодженість звітних даних .

Узгодженість звітних даних перевіряється шляхом порівняння однойменних даних у різних формах звітності.

Розглянемо це на прикладі звітних форм ВКФ “Проблема” (додаток 1).

Для цього побудуємо таблицю 1.

Таблиця 1.

Перевірка узгодженості показників типових форм

квартальної звітності підприємства ВКФ “Проблема”.

 

Показники, які співставляються

Співставленні показники

№ п/п

Номер строки балансу

но-

мер

гра-

фи

Сума,

тис. грн.

Типова форма

звіту

Номер

строки

Но-

мер

гра-фи

Сума,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

010

Итого

3

9,88

9,88

баланс

012

011

3

3

+11,51

-1,63

9,88

2

010

Итого

4

8,7

8,7

баланс

012

011

4

4

+10,4

-1,7

8,7

3

020

Итого

4

0,2

0,2

баланс

022

021

4

4

+0,2

-0

0,2

4

100

Итого

3

2,43

2,43

баланс

102

101

3

3

+3,93

-1,5

2,43

5

100

Итого

4

2,6

2,6

баланс

102

101

4

4

+4,2

-1,6

2,6

6

480

Итого

4

3,32

3,32

баланс

482

481

4

4

+6,42

-3,1

3,32

7

480

Итого

4

3,32

3,32

форма № 2

090

сума строк 200-260

3

3  

+6,42

-3,1

3,32

8

481

4

3,1

форма № 2

сума строк 200-260

3

3,1

9

482

4

6,42

форма № 2

090

3

6,42

< /p>

Крім того, перевіряють правильність підрахунку ітогів по балансу:

рядок 070 = сумі рядків 010, 020, 030, 035, 040, 050, 055, 060

рядок 150 = сумі рядків 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140

рядок 320 = сумі рядків 160, 165, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310

рядок 330 = сумі рядків 070, 150, 320

рядок 495 = сумі рядків 400-480, 485 зменшена на суму рядка 490

рядок 530 = сумі рядків 500-520

рядок 750 = сумі рядків 600-740

рядок 760 = 495, 530, 750

рядок 330 = рядок 760

Документальна перевірка балансу проводиться безпосередньо за місцем знаходження платника податків - суб’єкта підприємницької діяльності на підставі даних бухгалтерського обліку та первинних документів.

Перевірці підлягає таке питання:

чи відповідають показники балансу даним Головної книги, журналів-ордерів і аналітичного обліку.

Показники балансу повинні відповідати даним Головної книги:

1) показники активу балансу повинні дорівнювати дебетовим сальдо Головної книги;

2) показники пасиву балансу повинні дорівнювати кредитовим сальдо Головної книги.

Головна книга повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою і підписами директора і главного бухгалтера підприємства.

Після цього перевіряють чи правильно до Головної книги, а відповідно і до балансу, вписані обороти і сальдо з журналів-ордерів і відомостей, які складаються на підставі даних аналітичного обліку.

При перевірці відповідності показників балансу даним аналітичного обліку на спільному україно- турецькому підприємстві “ Ей Ті Сі” порушень не встановлено, всі дебетові та кредитові сальдо по рахункам на 31.12.97р. відповідають показникам балансу.

4. Аудит правильності відображення в обліку виторгу від реалізації продукції.

Головними завданнями при аудиті касових операцій є:

1) фактична перевірка коштів в касі;

2) порівняння фактичної наявності коштів з даними обліку;

3) перевірка збереження коштів в касі;

4) перевірка повноти і своєчасності оприбуткування грошових коштів, які поступають до каси;

5) перевірка повноти і своєчасності здавання коштів в банк, дотримання ліміту кас.

При перевірці касових операцій використовують такі нормативні документи:

- “Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України”, затвердженого Постановою Правління НБУ № 21 від 2 лютого 1995 року;

- Інструкція НБУ № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу в Україні.”

Фактична перевірка коштів в касі і порівняння її з даними обліку.

При перевірці касових операцій в першу чергу перевіряється чи проводилися на підприємстві інвентаризації грошових цінностей, які зберігаються в касі.

Інвентаризація повинна проводитися не рідше одного разу на квартал і обов’язково в кінці року перед складанням річного балансу.

Інвентаризація оформлюється актом інвентаризації наявності грошових коштів.

Всі надходження і видачі готівки підприємства враховують у касовій книзі.

Фактична наявність грошей, яка відображена в акті інвентаризації повинна співпадати з залишком коштів по касовій книзі.

Перевірка збереження коштів в касі.

При цьому визначається наявність сигналізації та охорони касового приміщення, забезпечення зберігання грошей при здаванні в установи банків, а також при доставці грошей, які одержують в установі банку.

Перевіряється наявність договору з касиром про повну матеріальну відповідальність.

Після цього податковий інспектор повинен з’ясувати, що всі надходження коштів і вибуття були відображені в касовій книзі і перевірити чи відповідають дані касового звіту з даними касової книги.

Обов’язково треба перевірити підсумки надходження і вибуття коштів і по касовому звіту, і по касовій книзі.

Крім того перевіряють:

- кореспонденцію рахунків, які проставляються в касовій книзі і первинних документах по касі;

- зіставляють цю кореспонденцію з журналами-ордерами по рахунку “каса”;

- зіставляють дані журналів-ордерів з даними оборотної відомості по синтетичних рахунках Головної книги;

- порівнюють дані журналів-ордерів і Головної книги з даними балансу по статті “каса”.

Перевірка може здійснюватись в хронологічній послідовності або по видах операцій.

Повнота і своєчасність оприбуткування коштів в касу, зокрема виторгу.

Ця перевірка проводиться на підставі прибуткових касових ордерів, які прикладені до касового звіту, виписок банку і корінців чекової книжки. Всі ці документи порівнюються з касовими звітами. А касові звіти порівнюють з даними дебетової відомості по рахунку “каса” в розрізі джерел надходження коштів:

1) перевірка надходження коштів з банку.

Проводиться шляхом зустрічної перевірки касових звітів і прибуткових касових ордерів з даними корінців чекової книжки. Також порівнюються суми журнала-ордера по рахунку 51 і дебетової відомості по рахунку 50. Ці суми повинні бути тотожні.

2) перевірка надходження коштів в касу від виторгу.

Вона проводиться за допомогою зустрічної перевірки касових звітів і прибуткових касових ордерів з даними квитанцій до касових ордерів. Одночасно перевіряють записи по дебету 50 ( дебетову відомість ) і кредиту 46.

Одночасно перевіряють своєчасність оприбуткування виторгу. Банком встановлюється періодичність здавання виручки в банк: чи кожен день, чи раз на три дні.

3) Перевірка правильності оприбуткування коштів, які надходять в касу в порядку невикористаних сум і інше.

Перевірка невикористаних підзвітних сум проводиться за допомогою зіставлення касових звітів, авансових звітів і прибуткових касових ордерів і одночасно Дебет 50 порівнюється з журналом-ордером по рахунку 71.

Надходження коштів в касу в порядку погашення нестач проводиться за допомогою зустрічної перевірки касових звітів, прибуткових касових ордерів з даними квитанцій касових ордерів і одночасно порівнюється Дебет 50 та Кредит 72.1.

4) надходження коштів від різних дебіторів і кредиторів. Записи в касовій книзі порівнюються з даними по Дебету 50 та Кредиту 76.

Підприємства можуть мати у своїй касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі. Ліміти кас встановлюються банками щорічно і в разі потреби можуть по заяві підприємства переглядатися. Залишок коштів на кінець дня не повинен перевищувати ліміт каси.

Підприємства, які мають постійний грошовий виторг можуть витрачати готівку на поточні потреби з цього виторгу, але не вище норм, які затверджені у “Порядку ведення касових операцій”:

на підприємствах з чисельністю:

до 20 чол. - до 5 неоподатковуваних мінімумів;

до 100 чол. - до 10 неоподатковуваних мінімумів;

до 300 чол. - до 15 неоподатковуваних мінімумів;

до 1000 чол. - до 20 неоподатковуваних мінімумів;

більше 1000 чол. - до 30 неоподатковуваних мінімумів.

Без обмежень норм може витрачатись готівка з виручки:

а) підприємствами роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування на оплату праці працівників магазинів, їдалень, буфетів і інших торговельних підприємств;

б) підприємствами торгівлі на закупівлю скляної тари у населення і інше.

При одержанні коштів з банку обов’язково в чеку вказується цілі, на які беруться гроші, і тому при перевірці витрачання готівки в першу чергу перевіряється цільове використання коштів.

Далі перевірка вибуття коштів з каси здійснюється по джерелам вибуття:

1) в банк через інкасацію. Перевірка проводиться на підставі даних супровідних відомостей, які повинні мати штамп банку, з даними виписок банку. Ці суми повинні бути тотожними.

2) в банк через касира. При перевірці порівнюють дані вибуткових касових ордерів з даними виписок і одночасно обороти по Кредиту 50 і Дебету 51.

3) на виплату зарплати. В цьому випадку порівнюють дані касової книги з даними розрахунково-платіжних відомостей, перевіряються підписи і порівнюються записи по журналу-ордеру по рахунку 50 та обороти по рахунку 70. Якщо ж зарплата видається по видатковим касовим ордерам, то суми по цим ордерам порівнюються з касовим звітом.

При проведенні аудиту на СП “Ей Ті Сі” встановлено, що ведення касових операцій в народному господарстві України, затверджено Постановою Правління НБУ № 21 від 02.02.95 р. із змінами та доповненнями.

Ліміт залишку збереження грошових коштів в касі 180 грн.

За перевіряємий період випадків перевищення збереження грошових коштів в касі перевіркою не виявлено.

Випадків перевищення норм витрачання готівки на поточні потреби та її оприбуткування в касі на виявлено.

В результаті перевірки сум виручки, отриманих підприємством за перевіряємий період в формі № 2 рядок 010 порушень не виявлено.

Окремо перевіряється правильність відображення в обліку виторгу від реалізації продукції. Він відображається по рахунку 46 “Реалізація” на підставі даних відомості № 16 та журнала-ордера № 11.

По рахунку 46 перевіряється не тільки реалізація по Кредиту 46 і по Дебету 50, 51, але і перевіряється сума виконаних робіт, услуг.

На промисловому підприємстві по рахунку 46 визначається результат від реалізації.

Поряд з тим перевіряють правильність списання відвантаженої продукції, яка вже реалізована. Для цього записи по рахунку 45 “Товари відвантажені” по кредиту порівнюють з записами по Дебету 46.

На підприємствах продукція, яка відвантажується покупцям і ще не є реалізованою, відображається по Дебету рахунку 45. Процес реалізації виникає тільки тоді, коли ця відвантажена продукція оплачена покупцями. В цьому випадку на підставі виписок банку по рахунку 51 перевіряються записи по Дебету 51 та Кредиту 46.

При відпуску і реалізації продукції виникає необхідність здійснювати також перевірку позавиробничих витрат.

 

6. Аудит правильності визначення фінансових

результатів і позареалізаційних операцій.

Одним із найбільш складних видів перевірки є перевірка фінансових результатів.

При документальній перевірці фінансових результатів безпосередньо на підприємстві встановлюють:

1) правильність визначення:

а) виручки від реалізації;

б) прибутку від реалізації продукції. Він визначається по даним рахунку 46 як різниця між дебетовим і кредитовим оборотом;

в) прибутку від іншої реалізації, яка включає реалізацію основних засобів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, валютних цінностей, оренда;

г) прибутку від позареалізаційних операцій.

2) правильність нарахування і своєчасність перерахування до бюджету податку на прибуток.

Після цього визначають вплив окремих факторів на величину фінансового результату. На фінансовий результат впливає зміна таких показників:

- обсяг реалізації продукції;

- величина валових затрат реалізованої продукції;

- структура та асортимент реалізованої продукції.

Визначимо вплив цих факторів на фінансовий результат СП “Ей Ті Сі”.

В нас є такі дані і на їх основі зробимо розрахунок.

 

Показники

 

план

 

факт

перера-ховані на факт.

реалізов. продукцію

% вико-нання плану

відхи-

лення

Обсяг реалізації

продукції

1718,9

1933,8

 

112,5

214,9

Валові витрати на реалізов. пр-цію

1634,92

1830,5

1830,48

112

195,58

Прибуток від реалізації

83,98

103,3

298,88

123

19,32

<

Популярні роботи

Останні реферети