Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Виробнича практика студента із спеціальності "Фінанси та кредит" - Страница 2

Индекс материала
Реферат на тему: Виробнича практика студента із спеціальності "Фінанси та кредит"
Страница 2
Страница 3
/p>

Розрахунок впливу факторів:

1) за рахунок зміни обсягу реалізації продукції.

Визначається множенням планової суми прибутку на процент виконання плану реалізованої продукції:

83,98 х 12,5 % = 10,5 тис. грн.

2) за рахунок зміни величини валових витрат реалізованої продукції.

Визначається шляхом співставлення фактичних валових витрат з плановими, перерахованими на фактичний випуск продукції:

1634,92 - 1830,48 = - 195,56 тис. грн.

3) за рахунок зміни структури та асортименту реалізованої продукції.

Визначається шляхом співставлення планового прибутку, скоригованою на фактично реалізовану продукцію, з плановим прибутком, зкоригованим на процент виконання плану по обсягу реалізації:

298,88 - 94,5 = 204,38 тис. грн.

Із проведених розрахунків ми бачимо, що перевиконання плану по прибутку відбулося за рахунок таких факторів:

- за рахунок збільшення фактичних обсягів реалізації у порівнянні з планом на 214,9 тис. грн. прибуток від реалізації збільшився на 10,5 тис. грн;

- за рахунок збільшення фактичних валових витрат реалізованої продукції у порівнянні з планом на 195,58 тис. грн. прибуток від реалізації зменшився на 195,56 тис. грн.;

- за рахунок зміни структури і асортименту реалізованої продукції прибуток від реалізації збільшився на 204,38 тис. грн

В цілому спостерігається позитивне явище - збільшення прибутку від реалізації.

Після цього при аналізі фінансових результатів здійснюється розрахунок основних показників, значення яких характеризують основні результати фінансово-господарської діяльності підприємства: це різні види рентабельності. Розрахуємо їх.

Розрахунок рентабельності.

Показники

Сума, тис. грн.

Середня величина активу

3 501

Середня вартість основних засобів

1 104

Середня вартість оборотних засобів

2 397

Валові витрати на реалізовану продукцію

1 827,3

Власні кошти

1 423

Обсяг реалізації

1 933,8

Прибуток від реалізації

103,3

Прибуток до оподаткування

103,3

Прибуток після оподаткування

72,31

Рентабельність активів

2,07 %

Загальна рентабельність

2,95 %

Рентабельність поточних витрат

5,65 %

Рентабельність власних коштів

5,08 %

Рентабельність реалізації

5,34 %

< /p>

Обчислені показники рентабельності характеризують ефективність використання засобів. Критерієм при аналізі показників рентабельності має бути норма прибутку на вкладені кошти, що склалася в національному господарстві країни в аналітичному періоді. Аналізуючи показники рентабельності в динаміці, підприємство має можливість оцінити результати фінансово-господарської діяльності в звітному періоді та визначити пріоритетні напрямки розвитку, виходячи з необхідності підвищення ефективності використання коштів.

 

1. Структура податкової поліції.

Відділ дослідчих перевірок та його функції.

Розглянемо організаційну структуру управлінь податкової поліції України.

Головне управління податкової поліції:

- штаб;

- відділ кадрів;

- секретаріат.

Управління податкових розслідувань:

- відділ організації податкових розслідувань;

- юридично-методологічний відділ;

- інформаційно-аналітичний відділ;

- відділ дослідчих перевірок;

- відділ зовнішніх зв”язків.

Оперативне управління:

- відділ організації оперативного пошуку та проведення оперативно-технічних заходів;

- відділ з особово важливих справ;

- галузевий відділ;

- відділ організації розшуку неплатників податку.

Слідче управління:

- відділ організації податкового слідства;

- відділ розслідування особливо важливих справ.

Відділ тилового забезпечення:

- фінансова група;

- транспортне відділення;

- група матеріально-технічного забезпечення.

Спецпідрозділ фізичного захисту.

Управління боротьби з корупцією:

- відділ зонального контролю за організацією діяльності підрозділів з боротьби з корупцією;

- відділ оперативно-профілактичних заходів.

Головне управління примусового стягнення податків:

- відділ організації стягнення платежів з юридичних осіб;

- відділ організації стягнення платежів з фізичних осіб;

- відділ контролю за застосуванням контрольно-касових апаратів.

Інформаційно-аналітичний відділ.

Так як базою практики був відділ дослідчих перевірок в Управлінні податкових розслідувань УПП ДПА в м. Києві розглянемо його детальніше.

На початку року цей відділ в зв’язку з проблемами завантаження та складностями в керуванні був поділений на два сектори:

1) Сектор документальних перевірок особливо важливих справ по матеріалам оперативних служб, правоохоронних органів, слідчих управлінь та прокуратури.

2) Сектор документальних перевірок особливо важливих справ по матеріалам районних податкових поліцій стосовно зустрічних перевірок та аналізу документації з банку.

Робота даного відділу здійснюється відповідно з планом, який розробляється на кожен квартал року. Цей план наведено нижче.

Робітники відділу дослідчих перевірок керується “Положенням про відділ дослідчої перевірки Управління податкових розслідувань УПП ДПА у м. Києві”.

 

7. Аудит показників декларації про податок з доходів (прибутку).

Разом із затверджуваними формами бухгалтерської звітності підприємства подають у податкові адміністрації за місцезнаходженням:

- декларацію про прибуток підприємства;

- розрахунок суми податку на прибуток.

Ці документи подаються до канцелярії податкової адміністрації, яка робить відмітку про дату їх представлення. Після цього розрахунок передається до відділу обліку та звітності для нарахування платежів по фактичному прибутку.

І вже після цього розрахунок суми податку на прибуток і декларація про прибуток підприємства передаються до Управління податків та зборів для перевірки правильності нарахування податку на прибуток.

При перевірці встановлюють:

1) своєчасність подання документів;

2) правильність нарахування податку на прибуток;

3) узгодженість даних декларацій по податку на прибуток і форми № 2 “Звіт про фінансові результати та їх використання”.

Для цього потрібно показники рядків 01, 07, 08, 10, 11, 12 декларації про прибуток підприємства порівняти з даними, що відображені у рядках 010, 011, 060, 070, 110 форми № 2.

Затрати, що включаються до валових витрат реалізованої продукції, які відображені в декларації у рядку 05 повинні дорівнювати даним рядка 040 форми №2. . До речі ДПА України відповідно до пункту 16.15 статті 16 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” видала наказ № 214 від 8 липня 1997 року “Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та Порядку її складання.

Відповідно до цього наказу розроблено “Порядок складання декларації про прибуток підприємства” і форму декларації, що мають застосовуватися всіма підприємствами.

Декларація складається з 3-х сторінок. Для заповнення майже кожного рядка необхідно скласти відповідні окремі додатки, яких є 17: від букви “А” до букви “Р”. Додатки подаються до податкового органу разом з декларацією. У разі якщо окремі рядки декларації не можуть бути заповнені через відсутність відповідних операцій, у цих рядках ставиться прочерк, і додатки за цими рядками до податкового органу не подаються.

При перевірці слід звернути увагу, що декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Для правильного заповнення декларації, підприємство повинно організувати податковий облік , дані якого підтверджуються первинними документами і документами бухгалтерського обліку.

При проведенні аудиту слід перевірити дотримання строків подання декларації. Декларація подається до податкового органу не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а сам податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

При аудиторській перевірці слід звернути увагу на правильність відображення операцій в бухгалтерському обліку відповідно до змін чинного законодавства.

З урахуванням вищесказаного пропонуємо таку схему організації податкового обліку на підприємстві: за Дебетом рахунка 18 “Валові витрати” в кореспонденції з Кредитом рахунків 51, 70, 69 тощо накопичуються валові витрати протягом податкового періоду (кварталу); за Кредитом рахунка 48 “Валові доходи” в кореспонденції з Дебетом рахунків 62, 51 тощо накопичуються валові доходи. На кінець податкового періоду валові витрати та валові доходи списуються на рахунок 80 “Прибутки та збитки”:

Дебет 48 Кредит 80

Дебет 80 Кредит 18

і додатково

Дебет 80 Кредит 02 ”Знос (амортизація) майна“.

Проводки виконані відповідно до статті 3 Закону, згідно з якою об’єктами оподаткування є прибуток, який визначається як різниця між скоригованим валовим доходом і сумами валових витрат і амортизаційних відрахувань.


Популярні роботи

Останні реферети