Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Виробнича практика студента із спеціальності "Фінанси та кредит" - Страница 3

Индекс материала
Реферат на тему: Виробнича практика студента із спеціальності "Фінанси та кредит"
Страница 2
Страница 3

При аудиті підприємства ВКФ “Проблема” порушень при заповненні декларації не виявлено. Декларація додається.

 

2. Аудит організації і методології бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання.

Аудиторська перевірка організації і методології бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється згідно з “Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні” затвердженого Постановою КМУ від 3 квітня 1993 року № 250.

Дане Положення застосовується для відображення в бухгалтерському обліку здійснюваних господарських операцій. Для його розвитку вповноважений на це урядом Мінфін України наказом від 7 травня 1993 року № 25 затвердив Вказівки по організації бухгалтерського обліку.

Вказані документи не просто замінили декілька раніше діючих нормативних документів по організації бухгалтерського обліку, але й відобразили зміни, що витікають з необхідності переходу до загальноприйнятої в міжнародній практиці системі обліку і статистики.

Перш за все виділимо розширення прав самих підприємств у питаннях вибору тих чи інших форм і методів бухгалтерського обліку.

До компетенції підприємства тепер віднесені питання: - самостійності у виборі та застосування альтернативних форм і методів обліку;

- визначення необхідності із запропонованого перечню створювати конкретні резерви майбутніх витрат;

- визначати строки та об’єкти інвентаризації, крім випадків її обов’язкового проведення;

- вводити систему внутрішньовиробничого обліку, звітності та контролю;

- встановлювати порядок оцінки товарів в оптовій ланці торгівлі та постачання;

- закріплювати метод визначення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг;

- виділяти на окремий баланс свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які входять до складу підприємства, що повинно вирішуватись виходячи з умов господарювання, матеріальної бази управління та кваліфікації персоналу.

Вибрані методологічні варіанти відображення окремих господарських операцій та оцінки майна повинні незмінно застосовуватись на протязі поточного звітного року та встановлюватися розпорядчими документами підприємства.

Позитивним для вдосконалення організації бухгалтерського обліку, достовірності та повноти фіксації господарських операцій, скорочення витрат на його ведення є наділення підприємств та організацій правом самостійно встановлювати організаційну форму бухгалтерської роботи, тобто порядок побудови бухгалтерської служби ( самостійний відділ, спеціалізована консалтингова організація чи аудиторська фірма, окрема фізична особа на договірній основі, сам власник чи керівник підприємства).

До числа вже названих загальних методологічних посилок, які підлягають аудиторській перевірці, також відносяться:

- використання при регістрації в бухгалтерському обліку усіх господарських операцій методу подвійного запису;

- обов’язковий розподіл в обліку витрат, пов’язаних з виробництвом та збутом продукції (робіт, послуг), які є метою створення даного підприємства, та капітальних витрат, які включають витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання та інших об’єктів основних засобів та інше;

- тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам по рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;

- встановлення принципів та критерієв оцінки майна підприємства, яке відноситься до його активів;

- розподіл майна, грошових коштів та зобов’язань на визнані по законодавству власністю підприємства і відображені в його балансі, та всі інші матеріальні цінності, грошові кошти та зобов’язання, що обліковуються за балансом як не визнані власністю підприємства.

На перевіряємому підприємстві СП “Ей Ті Сі”, бухгалтерський облік по журнально- ордерній формі згідно з “Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні” № 250 від 03. 04. 93 р. Постановка бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечує перевірку достовірності звітних даних підприємства, відображених в балансі, та інших звітних документів.

 

5. Аудит експортно-імпортних та валютних операцій.

При проведенні аудиту СП “Ей ТІ Сі” була використана така нормативна база:

- Декрет КМУ № 15-93 від 19.02.93 року “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”;

- Наказ Міністерства фінансів України № 207 від 25.12.95 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції № 18/1043 від 11.01.96 року “Про затвердження форми Декларації о валютних цінностях, доходах та майні, які належать резиденту України і знаходяться за її межами;

- Постанова КМУ “Про перелік товарів, які належать квотуванню та ліцензуванню “ № 35 від 18.01.95 року та № 41 від 10.01.96 року.

- Закон України від 16.04.91 року “Про зовнішньо-економічну діяльність”

- Закон України №185/94-ВР від 23.04.94 року “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” із змінами та доповненнями від 07.05.96 року;

- Указ Президента України “ Про невідкладні заходи по поверненню в Україну валютних цінностей, які незаконно знаходяться за її межами” №319/4 від 18.06.1994 року.

Перевіряєме підприємство- Спільне україно - турецьке підприємство “Ей Ті Сі” створене згідно з Договором про створення та діяльність Спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Згідно з наданими регістраційними та статутними документами основним видом діяльності є: оптова, роздрібна, емісійна та консигнаційна торгівля.

За період діяльності СП “Ей Ті Сі” зовнішньоекономічну діяльність з фірмами-нерезидентами по імпортним операціям.

Цією перевіркою встановлено:

СП “Ей Ті Сі” за період своєї діяльності уклали контракти з паном Турції Озган Алпер Дінгал.

Загальна кредиторська заборгованість на 01.10.97 р. складає 42 990,4 доларів США, яка відображена в бухгалтерському обліку на рахунку 60 в сумі 14 516,48 грн.

Згідно Декларації “Про валютні цінності” та пред’явлених до перевірки бух. документів встановлено наступне:

1. Експорт-імпорт товарів, що підлягають квотуванню та ліцензуванню, підприємство не проводило.

2. Бухоблік операцій в інвалюті ведеться по журнально-ордерній системі.

3. Порушень діючого валютного законодавства про здійснення імпортних операцій не встановлено. Задекларовані підприємством суми відображені вірно.

Термін надходження товару в Україну становить 10.05.96 р. на момент перевірки товар на загальну суму 601846 дол. США від іноземної фірми в Україну не надійшов, документи з митного оформлення товарів не є в наявності. Представлена підприємством товаротранспортна накладна № 80390 від 01.02.96 р. не може бути врахована як документ, підтверджуючий факт здійснення імпорту товару в Україну, крім цього відмітки митниці про ввезення товару в Україну на ній відсутні.

На підставі ст. 4 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, та змін і доповнень до нього, за порушення термінів отримання імпортованих товарів нараховується пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаного товару в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за курсом НБУ на день виникнення заборгованості.

Розрахунок пені:

601 846 дол. США х 932 дні х 0,3 % х 1,282 = 2 157 300 грн.

Таким чином, підприємство повинно сплатити в бюджет пеню в розмірі 2 157 300 грн.

8. Висновки по результатах аудиту.

В ході перевірки підприємств ВКФ “Проблема” та СП “Ей Ті Сі”, яка проводилась за період з 12.01.98 р. по 23.01.98 р., були розглянуті такі документи:

- баланс;

- відповідні звіти про прибутки та збитки;

- рух основних виробничих фондів, які показують зміни фінансового стану за рік;

- була перевірена методика ведення бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання згідно з Положенням №250;

- була перевірена достовірність відповідності показників балансу підприємства іншим формам бухгалтерської звітності;

- була перевірена правильність ведення касових операцій та правильність відображення в обліку виторгу від реалізації продукції (товарів) на перевіряємому підприємстві;

- була перевірена правильність здійснення експортно-імпортних та валютних операцій;

- була перевірена правильність визначення фінансових результатів;

- також була проведена перевірка правильності заповнення декларації про податок з доходів (прибутку) на перевіряємому підприємстві.

Під час аудиторської перевірки були проаналізовані бухгалтерські принципи, які використовувались на підприємстві, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, створені керівництвом підприємства, та звітність в цілому. Ми вважаємо, що за період перевірки зібрано достатньо даних для заключення.

Ми підтверджуємо, що надана інформація дає дійсно повне уявлення про реальний склад активів і пасивів суб’єкта перевірки. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим і нормативним вимогам.

Звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає по усім вагомим аспектам фактичний фінансовий стан на початок 1997 року.

 

Рефера на тему: Виробнича практика студента із спеціальності "Фінанси та кредит"Популярні роботи

Останні реферети